Samenvatting

Het doel van deze studie is een onderzoek te voeren naar de conformiteit van het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit en de uitbreiding ervan tot personen met het statuut van rechthebbende verhoogde tegemoetkoming (hierna "RVT") ten opzichte van het Europees wettelijk kader en in het bijzonder richtlijn 2019/944 van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Om de bescherming van kwetsbare consumenten of consumenten in energiearmoede te verzekeren laat richtlijn 2019/944 de lidstaten toe om voor de vastlegging van de prijs voor de levering van elektriciteit een beroep te doen op overheidsingrijpen onder voorbehoud van de naleving van de 5 cumulatieve voorwaarden die worden opgesomd in artikel 5(4), namelijk: 

  • een algemeen economisch belang nastreven en niet verder gaan dan wat nodig is om dit algemene economische belang te bereiken;
  • duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar zijn;
  • ervoor zorgen dat de elektriciteitsbedrijven in de Europese Unie gelijke toegang tot de afnemers hebben;
  • beperkt zijn in de tijd en evenredig in verhouding tot de voordelen ervan;
  • niet op discriminerende wijze leiden tot extra kosten voor de marktdeelnemers.

Deze studie past in het bredere kader van de huidige bezorgdheid die bij de overheden leeft met betrekking tot de uitbreiding van het sociaal tarief tot de personen met het RVT-statuut in de bijzondere context van de gezondheidscrisis. Ze toont ook hoe het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas zoals het in België wordt toegepast evenals de uitbreiding ervan tot personen met het RVT-statuut, onder invloed van de sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis, voldoen aan de Europese eisen. 

Ze gaat dus voornamelijk over de juridische aspecten van het federale sociaal tarief door in het eerste deel het Belgische wettelijke en regelgevende kader dat erop van toepassing is uiteen te zetten. Vervolgens onderzoekt ze de inachtneming van de vijf voorwaarden van artikel 5(4) van richtlijn 2019/944 van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Op 10 maart 2022 keurde het directiecomité van de CREG deze studie goed.

Download het document (pdf, 642.44 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2284

Thema's