Artikel 22ter van de elektriciteitswet stelt een plafond in op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten door middel van een heffing ten behoeve van de Staat op het surplus aan inkomsten dat wordt behaald tussen 1 augustus 2022 en 30 juni 2023. Deze periode wordt in twee heffingsperiodes verdeeld: de eerste periode loopt van 1 augustus tot 31 december 2022 en de tweede loopt van 1 januari tot 30 juni 2023. De heffing gebeurt op basis van een aangifte die de schuldenaars voor elke heffingsperiode moeten indienen.

Het plafond op de marktinkomsten is van toepassing op alle in België gelegen installaties voor elektriciteitsproductie die gebruik maken van een specifieke technologie. Deze technologieën worden opgesomd in artikel 7.1 van Verordening (EU) 2022/1854:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • geothermische energie
 • waterkracht zonder reservoir
 • biomassabrandstoffen (vast of gasvormig), met uitzondering van biomethaan
 • afvalstoffen
 • kernenergie
 • bruinkool
 • ruwe aardolieproducten
 • turf

Het plafond op de inkomsten geldt evenwel echter enkel voor eigenaars van installaties uit de bovenstaande lijst, wanneer het geïnstalleerd vermogen per installatie minstens 1 MW bedraagt met inbegrip van de installaties die geen surplusinkomsten hadden in de loop van de beoogde periode.

Residentiële klanten met zonnepanelen op hun dak zijn dus niet verplicht om een aangifte in te dienen.

Via haar beslissing (B)2511 dd. 28 februari 2023 heeft de CREG het volgende bepaald:

 • het model van aangifte bedoeld in artikel 22ter, § 6 van de elektriciteitswet  en het digitaal platform
 • de informatie en het formaat van de documenten toe te zenden door de schuldenaars van de heffing ingevoerd door artikel 22ter, § 1 van de elektriciteitswet

De termijn voor het indienen van een aangifte voor de eerste heffingsperiode (van 1 augustus tot en met 31 december 2022) liep tot 30 april 2023.

De ontvangen aangiftes worden behandeld tegen ten laatste 30 september 2023, deadline voor de CREG om voor elke schuldenaar een voorstel tot heffing te richten aan de FOD Economie.

Voor de tweede heffingsperiode (van 1 januari  tot en met 30 juni 2023) moet de CREG ten laatste op 7 juli 2023 het volgende vastleggen:

 • het model van aangifte bedoeld in artikel 22ter, § 6 van de elektriciteitswet  en het digitaal platform
 • de informatie en het formaat van de documenten toe te zenden door de schuldenaars van de heffing ingevoerd door artikel 22ter, § 1 van de elektriciteitswet

In dit kader organiseert de CREG een publieke raadpleging over haar ontwerpbeslissing (B)2559 van 26 mei 2023. Hier vindt u meer informatie over deze publieke raadpleging.

De termijn voor het indienen van een aangifte voor de tweede heffingsperiode loopt tot 7 september 2023.

 

Toegang tot het digitaal platform

Er is een lijst met Frequently Asked Questions beschikbaar die op regelmatige basis wordt bijgewerkt.