Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het standaard aansluitingscontract ingediend door Elia Transmission Belgium

Op 13 september 2021 keurde het directiecomité van de CREG het voorstel tot wijziging van het standaard aansluitingscontract van Elia Transmission België goed. In wezen zijn dit veranderingen die het gevolg zijn van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM).

Beslissing betreffende het verzoek tot goedkeuring van het voorstel van standaardcapaciteitscontract dat door Elia Transmission Belgium werd ingediend

In het kader van de uitwerking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme en met toepassing van artikel 7undecies, § 11, van de elektriciteitswet, heeft de CREG op 20 augustus 2021 een beslissing genomen met betrekking tot het verzoek tot goedkeuring van het voorstel van het standaard capaciteitscontract ingediend door Elia Transmission Belgium (Elia).

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Overeenkomstig artikel 7undecies, § 13 van de elektriciteitswet dient de CREG toezicht te houden op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Volgens deze bepaling kan de koning, na advies van de CREG, de nadere regels van deze controle bepalen. Op 18 maart 2021 heeft het directiecomité van de CREG een advies aangenomen over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied

Op 28 mei 2021 heeft de CREG, op vraag van de minister bevoegd voor energie, een voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied uitgebracht.

Op basis van de VoLL (“value of lost load”) en de CoNE (“cost of new entry”) bepaald door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, stelt de CREG vast dat de toepassing op beide waarden van de vergelijking voor de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm volgens de ACER-methodologie, leidt tot een betrouwbaarheidsnorm van 2u 43min.

Richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten

Na de afkondiging van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering werd het ontwerp van richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten definitief door de CREG goedgekeurd.

Print Contact