Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Overeenkomstig artikel 7undecies, § 13 van de elektriciteitswet dient de CREG toezicht te houden op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Volgens deze bepaling kan de koning, na advies van de CREG, de nadere regels van deze controle bepalen. Op 18 maart 2021 heeft het directiecomité van de CREG een advies aangenomen over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied

Op 28 mei 2021 heeft de CREG, op vraag van de minister bevoegd voor energie, een voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied uitgebracht.

Op basis van de VoLL (“value of lost load”) en de CoNE (“cost of new entry”) bepaald door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, stelt de CREG vast dat de toepassing op beide waarden van de vergelijking voor de bepaling van de betrouwbaarheidsnorm volgens de ACER-methodologie, leidt tot een betrouwbaarheidsnorm van 2u 43min.

Richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten

Na de afkondiging van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering werd het ontwerp van richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten definitief door de CREG goedgekeurd.

Studie betreffende de impact van de kosten van de federale ODV’s op de elektriciteitsfactuur en voor een voorstel van steun voor het concurrentievermogen van ondernemingen die niet weegt op de factuur van de huishoudens en de kmo’s voor het CRM en de toeslag offshore

Deze studie beantwoordt aan de vragen die de vorige Minister van Energie in juli 2020 aan de CREG stelde om een gedeelte van de resolutie 1220/007 van de Kamer te implementeren. Haar eerste doelstelling is het formuleren van prognoses, in een ongewijzigd wettelijk kader, van de totale kost te wijten aan het federale beleid op de factuur van huishoudens, kmo’s en ondernemingen.

Antwoord op de openbare raadpleging georganiseerd door de FOD Economie in verband met de nieuwe artikelen die moeten worden ingevoegd in het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

Nota Z(2022) van 11 februari 2021 bevat de bijdrage van de CREG bij de openbare raadpleging die de FOD Economie heeft gelanceerd over de nieuwe artikelen die moeten worden ingevoegd in het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Deze nieuwe artikelen behandelen de modaliteiten en de procedure voor derogatie van het intermediaire prijsplafond (“IPC”).

Ontwerpvoorstel over de parameters waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt bepaald voor de T-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026

Op basis van het Netbeheerdersverslag van Elia heeft de CREG enerzijds een ontwerpvoorstel gemaakt voor de vraagcurve voor de T-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026 en anderzijds een advies uitgebracht over het voorstel van Elia van veilingparameters voor deze veiling.

Print Contact