Sociaal tarief

Nota over het vastleggen van sociale maximumprijzen en van referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 2de trimester van 2021

Om de transparantie te bevorderen, publiceert de CREG een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten die in het 2de kwartaal 2021 van toepassing zijn.

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven/aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

De minister van Energie heeft op 8 december 2020 aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits-/aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. De toepassing van het sociaal tarief en de uitbreiding ervan leidt tot bijkomende kosten voor de elektriciteits- en aardgasleveranciers.

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, §2/2, eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, §2/1, eerste lid van de wet van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Dit advies, uitgebracht bij hoogdringendheid op verzoek van de ministers van Economie en van Energie,  geeft een positieve evaluatie van het voorontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers. Dit voorontwerp heeft tot doel in het kader van de COVID-19-crisis tijdelijk de personen die genieten van een recht op verhoogde verzekeringstoegemoetkoming (RVT) in aanmerking te laten komen voor de sociale tarieven gas en elektriciteit.

Advies inzake ontwerpen van ministerieel besluit met betrekking tot maximumprijzen voor levering van aardgas en elektriciteit aan residentiële beschermde afnemers

Dit advies volgt op een verzoek van de minister van Economie aan de CREG om, onder de vorm van een advies, nieuwe ontwerpen van ministerieel besluit voor te bereiden die de maximumprijzen vaststellen per kWh geldig voor het gehele grondgebied, voor de levering van elektriciteit en aardgas aan residentiële beschermde klanten.

Advies betreffende een ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Op 22 juli 2019, op vraag van de minister van Economie, heeft de CREG een advies gegeven over een ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.

Nota over het vastleggen van sociale maximumprijzen en van referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 4de trimester van 2020

De sociale tarieven van toepassing voor het 4de trimester 2020 zijn gepubliceerd. De tarieven stijgen met ongeveer 2,5 % voor elektriciteit (enkelvoudige en tweevoudige tarieven) en met 15 % voor aardgas.

Om de transparantie te bevorderen, publiceert de CREG een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten.

Advies over de gevolgen van een uitbreiding van de begunstigden van de sociale elektriciteits- en aardgastarieven

Op 30 april 2020 en 7 mei 2020 ontving de CREG twee verzoeken om advies, respectievelijk van de federale minister van Energie en van de federale minister van Economie, met betrekking tot een aanvraag van twee gewestelijke ministers van Energie om de toekenningscriteria van het sociaal tarief uit te breiden. Op 15 mei 2020 werd de CREG door de Commissie van Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook gevraagd om een advies uit te brengen over twee wetsvoorstellen tot uitbreiding van de begunstigden van het sociaal tarief tijdens de COVID-19-crisis.  Het advies (A)2082, dat op 28 mei 2020 door het directiecomité werd goedgekeurd, is bedoeld om aan deze verschillende verzoeken tegemoet te komen.

Nota over het vastleggen van sociale maximumprijzen en van referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 3de trimester van 2020

De sociale tarieven van toepassing voor het derde trimester 2020 dalen met gemiddeld 17 % voor elektriciteit en met 39 % voor aardgas.

Vanaf 1 juli 2020 zijn de sociale tarieven geldig voor een trimester en niet langer voor een semester. Om de transparantie te vergroten, publiceert de CREG voor het eerst een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten.

Advies over de wijzigingen aan te brengen aan de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits- / aardgasbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

In haar advies heeft de CREG voornamelijk aangeraden om de definities van sociaal tarief en van beschermde residentiële klanten te wijzigen alsook de aanpassing van de manier waarop de referentieprijs gecommuniceerd wordt.

Print Contact