Sociaal tarief

Nota over het vastleggen van de sociale maximumprijzen en van de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 1ste trimester van 2022

Om de transparantie te bevorderen, publiceert de CREG een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten die in het 1ste kwartaal 2022 van toepassing zijn.

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit voor het toekennen van een eenmalig forfait aan klanten die genieten van het sociaal tarief elektriciteit en over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

De minister van Energie heeft op 10 november 2021 aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen (i) over een ontwerp van koninklijk besluit voor het toekennen van een eenmalig forfait van € 80 aan klanten die genieten van het sociaal tarief elektriciteit en (ii) over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.

Derde monitoringverslag over de uitbreiding van de toepassing van de sociale tarieven elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming

De CREG heeft zijn derde monitoringverslag opgesteld over de uitbreiding van de toepassing van de sociale tarieven elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming (RVT).

De kost die gepaard gaat met deze uitbreiding wordt geraamd op 265 miljoen €.

Nota over het vastleggen van de sociale maximumprijzen en van de referentieenergiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 4de trimester van 2021

Om de transparantie te bevorderen, publiceert de CREG een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten die in het 4de kwartaal 2021 van toepassing zijn.

De tarieven stijgen gemiddeld met 8 % voor elektriciteit en met 11 % voor aardgas ten gevolge van de plafonneringen. Zonder deze plafonneringen zouden de tarieven gemiddeld 21 % voor elektriciteit en 64 % voor aardgas stijgen.

Nota over het vastleggen van de sociale maximumprijzen en van de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 3de trimester van 2021

Om de transparantie te bevorderen, publiceert de CREG een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten die in het 3de kwartaal 2021 van toepassing zijn.

Tweede monitoringverslag over de uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming

De CREG heeft zijn tweede monitoringverslag opgesteld over de uitbreiding van de toepassing van de sociale tarieven elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming (RVT). De kost die gepaard gaat met deze uitbreiding wordt naar boven herzien omwille van de sterke prijsstijgingen op de groothandelsmarkten.

Monitoringverslag over de uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming

De CREG heeft zijn eerste monitoringverslag opgesteld over de uitbreiding van de toepassing van de sociale tarieven elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming (RVT).

Hieruit blijkt dat het totaal aantal beschermde klanten ten gevolge van deze uitbreiding zou moeten verdubbelen, zoals initieel voorzien. De bijkomende kost die met deze uitbreiding gepaard gaat, komt dicht in de buurt van het bedrag voorzien door de federale regering.

Nota over het vastleggen van sociale maximumprijzen en van referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 2de trimester van 2021

Om de transparantie te bevorderen, publiceert de CREG een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten die in het 2de kwartaal 2021 van toepassing zijn.

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven/aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

De minister van Energie heeft op 8 december 2020 aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits-/aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. De toepassing van het sociaal tarief en de uitbreiding ervan leidt tot bijkomende kosten voor de elektriciteits- en aardgasleveranciers.

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, §2/2, eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, §2/1, eerste lid van de wet van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Dit advies, uitgebracht bij hoogdringendheid op verzoek van de ministers van Economie en van Energie,  geeft een positieve evaluatie van het voorontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers. Dit voorontwerp heeft tot doel in het kader van de COVID-19-crisis tijdelijk de personen die genieten van een recht op verhoogde verzekeringstoegemoetkoming (RVT) in aanmerking te laten komen voor de sociale tarieven gas en elektriciteit.

Print Contact