Samenwerking met andere instanties

Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Het agentschap voor de samenwerking tussen energieregulatoren (ACER) coördineert het werk van de nationale regulerende instanties op Europees niveau. ACER heeft zijn zetel in Ljubljana in Slovenië en heeft onder meer volgende opdrachten:

 • meewerken aan het opstellen van Europese netwerkcodes
 • de regels en voorwaarden inzake nettoegang en bedrijfszekerheid vaststellen die van toepassing zijn op grensoverschrijdende structuren
 • adviezen verstrekken, onder meer over tienjarenplannen voor investeringen van ENTSO-E en ENTSO-G (European Network of Transmission System Operators for Electricity/Gas)
 • in samenwerking met de Europese Commissie toezicht houden op de lidstaten, de bevoegde nationale overheden en de interne aardgas- en elektriciteitsmarkt en het Europees Parlement, de Europese Commissie en de nationale overheden over zijn conclusies informeren
 • de Europese Commissie informeren wanneer ACER vaststelt dat een nationale reguleringsoverheid sommige bepalingen van het derde Europese energiepakket niet naleeft
 • de regionale samenwerking tussen transmissienetbeheerders superviseren.

De structuur van ACER bestaat uit:

 • een raad van bestuur met negen leden
 • een raad van regulatoren met vertegenwoordigers van de regulerende instanties (waaronder de CREG) en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie
 • een directeur (en zijn personeel) aangeduid door de raad van bestuur voor vijf jaar
 • een raad van beroep die bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangers en die gekozen worden uit het hogere personeel van de nationale regulerende instanties, mededingingsautoriteiten of andere nationale of communautaire instellingen met relevante ervaring in de energiesector.

De activiteiten van ACER gebeuren in werkgroepen, gespecialiseerd in verschillende domeinen. De CREG speelt een actieve rol in de werkgroepen als lid, voorzitter of medevoorzitter.

Association of Issuing Bodies (AIB)

Deze Europese organisatie promoot een systeem om de internationale uitwisseling van energiecertificaten te faciliteren via standaardisering. Het lidmaatschap van de CREG sinds 2015 laat de offshore windproducenten in België toe om de hub van AIB te gebruiken voor de export van garanties van oorsprong afgeleverd door de CREG. Deze garanties worden in principe erkend door alle leden van AIB.

Meer informatie over de missie van AIB, hun activiteiten en hun leden vindt u op hun website.

Council of European Energy Regulators (CEER)

De raad van Europese energieregulatoren (CEER) werd opgericht in 2000. CEER verenigt de nationale energieregulatoren van de Europese lidstaten en de Europese Economische Ruimte. De CREG is één van de stichtende leden van de CEER.

Het voornaamste doel van de CEER is het bevorderen van een efficiënte en competitieve interne eenheidsmarkt voor elektriciteit en gas. Hiertoe staat de CEER de Europese Commissie bij en geeft ze raad bij reguleringskwesties over elektriciteit en gas.

De structuur van de CEER ziet eruit als volgt:

 • een algemene vergadering bestaande uit alle leden
 • een raad van bestuur bestaande uit een voorzitter en vijf vicevoorzitters die door de algemene raad voor 30 maanden worden verkozen
 • een secretariaat in Brussel

De activiteiten van de CEER gebeuren in werkgroepen gespecialiseerd in verschillende domeinen: elektriciteit, gas, consumenten, internationale strategie, enz. De CREG speelt een actieve rol in de werkgroepen als lid, voorzitter of vicevoorzitter. CEER publiceert elk jaar een werkprogramma.

Forum van Belgische energieregulatoren (FORBEG)

FORBEG is een informeel overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de CREG, VREG, BRUGEL en CWaPE. Het voorzitterschap wordt door elke regulator afwisselend waargenomen gedurende 6 maand.

Plenaire vergaderingen worden tweemaandelijks gehouden. Specifieke werkgroepen, vast voorgezeten door een van de regulatoren, komen op verzoek samen en in functie van de actualiteit en de voortgang van lopende werkzaamheden.

Het doel van FORBEG is een forum te zijn dat de regulatoren toelaat om adequaat te reageren op verzoeken om studies, analyses en gemeenschappelijke standpunten aan hen gericht door zowel de EU als de federale en regionale overheden, als de energiesector.

Federale Ombudsdienst voor Energie en andere diensten bevoegd voor de behandeling van vragen en klachten

Om vragen en klachten in verband met elektriciteit en gas optimaal te behandelen, werkt de CREG sinds 2011 samen met de federale ombudsdienst voor Energie (FOE) en de bevoegde diensten van de regionale energieregulatoren (BRUGEL, CWaPE en VREG) en van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Economische Inspectie en Algemene Directie Energie), op basis van een akkoord dat als bijlage bij het huishoudelijk reglement van de FOE wordt gevoegd.

Via vergaderingen die regelmatig worden georganiseerd door de FOE benutten deze diensten, de FOE en de CREG hun expertise, delen ze hun ervaringen en wisselen ze standpunten uit met betrekking tot de problematiek waarmee ze te maken krijgen. Ze maken alle ontvangen vragen en klachten waarvoor ze zelf niet bevoegd zijn ook over aan de juiste dienst.

Tot slot maakt de CREG op vraag van de federale ombudsdienst voor Energie, met het oog op een rapportering aan de Europese Commissie, elk jaar haar statistieken over van de klachten die ze het voorbije jaar heeft ontvangen.

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) maakt zaak van integere financiële markten en een behoorlijke behandeling van de financiële consument.

De FSMA staat in voor :

 • het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen;
 • de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen;
 • de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars;
 • de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen.

De wetgever heeft de FSMA ook opgelegd een bijdrage te leveren aan de financiële vorming van de spaarders en de beleggers.

In december 2016 keurden de directiecomités van de CREG en de FSMA een Samenwerkingsprotocol goed. Dit protocol legt de samenwerkingsmodaliteiten vast voor de uitwisseling van informatie en expertise tussen beide organisaties met het oog op de integriteit en de transparantie van de energiemarkten.

Dit akkoord is belangrijk in het kader van de groeiende interactie tussen de REMIT-reglementering en het financiële domein.

Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

Een optimale werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt vraagt om een efficiënte coördinatie tussen de sectorale regulering en het mededingingsrecht. Op 15 december 2017 verscheen in het Staatblad het koninklijk besluit dat de samenwerking tussen de CREG en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) verder regelt en het kader waarbinnen beide instellingen dialogeren. Doel is om een optimale samenwerking tussen de twee instellingen te bevorderen, waarbij hun respectieve bevoegdheden maximaal in acht worden genomen.

Het koninklijk besluit voorziet in regelmatig overleg tussen CREG en BMA over de ontwikkelingen in de elektriciteits- en gassector en op het vlak van mededingingsrecht. Dit overleg moet een harmonieuze en coherente interpretatie van het sectorrecht en van het mededingingsrecht garanderen Daarnaast wordt de wederzijdse uitwisseling van informatie verder geregeld. Het gaat om de uitwisseling van alle nuttige informatie – met inbegrip van vertrouwelijke informatie – tussen beide instellingen voor zover noodzakelijk voor de vervulling van hun opdrachten.

Het koninklijk besluit schetst ook de manier waarop de tussenkomst bij formele procedures verloopt. Zo zal de CREG onder meer geïnformeerd worden van zaken die de elektriciteits- en gassector betreffen en die worden aanhangig gemaakt bij het Mededingingscollege van de BMA, zodat de CREG kan tussenkomen indien zij dat wenst. Verder garandeert het dat de CREG wordt ingelicht van de indiening van een ontwerp van beslissing door de auditeur dat de elektriciteits- en gassector aanbelangt en regelt het de toegang tot het ontwerp van beslissing en het proceduredossier. Tot slot zal de CREG ook op de hoogte gebracht worden van de eindbeslissingen van de BMA, die de elektriciteits- en gassector betreffen.

Print Contact