Offshore windenergie

Er is een vergunning nodig om een windmolenpark in de Noordzee te bouwen en uit te baten. Op deze pagina vindt u de lijst van alle titularissen van een domeinconcessie in de Noordzee, de toepasselijke procedure om deze concessie te verkrijgen alsook een uitleg over de aansluiting van de parken op het elektriciteitstransmissienet over het land.

De mechanismen voor de toekenning van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong voor offshore windenenergie worden eveneens uitgelegd.

De CREG kent groenestroomcertificaten toe aan producenten die beschikken over een domeinconcessie (voor hernieuwbare elektriciteit opgewekt in het Belgische zeegebied) en een certificaat van oorsprongsgarantie.

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit is, in het kader van zijn taak van openbare dienstverlening, verplicht van de groenstroomproducent die daarom verzoekt de groenestroomcertificaten aan te kopen die hem werden afgeleverd.

Voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden waarin België zijn rechtsbevoegdheid kan uitoefenen, is een vergunning nodig, een zogenaamde domeinconcessie.

De financiering van de onderzeese kabel wordt geregeld door de wet.

Een federale garantie van oorsprong is een elektronisch document dat uitsluitend tot doel heeft aan de eindafnemer te bewijzen dat een bepaald aandeel of een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen op zee. Geregistreerde offshore producenten kunnen garanties van oorsprong aanvragen bij de CREG

Print Contact