Elektriciteit: transmissie

Het transmissienet voor elektriciteit wordt beheerd door één beheerder (Elia System Operator NV) die instaat voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het transmissienet, met inbegrip van de interconnecties met andere elektriciteitsnetten, om de bevoorradingszekerheid te waarborgen.

Op deze pagina wordt het ontwikkelingsplan van Elia beschreven en worden de geldende aansluitingscontracten, toegangscontracten en contracten voor toegangsverantwoordelijke voor het transmissienet opgenomen.

Op deze pagina kan u ook de nettarieven raadplegen.

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia) legt haar tarieven, in principe om de vier jaar, ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die moeten worden nageleefd bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven. De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de transmissienettarieven van Elia goed te keuren

De transmissienetbetbeheerder voor elektriciteit, Elia, legt de algemene voorwaarden van de aansluitings-, toegangs- en ARP-contracten die van toepassing zijn voor het transmissienet, alsook de wijzigingen hieraan, ter goedkeuring voor aan de CREG.

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (ELIA) moet een plan voor de ontwikkeling van het transmissienet opstellen. Het plan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en bepaalt het investeringsprogramma dat de netbeheerder zich verbindt uit te voeren om aan deze behoeften te voldoen.

Print Contact