Opslag aardgas

De gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie verplicht de beheerders, Fluxys Belgium voor zijn vervoers- en opslagactiviteiten en Fluxys LNG voor zijn LNG-terminallingactiviteiten om standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma's op te stellen en aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen.

De CREG en Fluxys stellen stabiele transport- en opslagtarieven vast die tot de meest concurrentiële in Europa behoren en op lange termijn voorspelbaar blijven.

Fluxys en de CREG zijn nieuwe meerjarentarieven voor het vervoer, de transit en de opslag van aardgas overeengekomen. De tarieven zijn bijzonder concurrentieel in Europa en tegelijk is een billijke vergoeding ingebouwd voor het geïnvesteerde kapitaal van Fluxys.

Beslissing betreffende het tariefvoorstel van FLUXYS BELGIUM NV voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende diensten voor de jaren 2016-2019

Via deze beslissing keurt de CREG het tariefvoorstel van Fluxys Belgium voor de regulatoire periode 2016-2019 goed. De tariefverlaging van 7%, die gold vanaf begin 2015, blijft in de nieuwe tarieven gehandhaafd.

Beslissing betreffende het aangepaste tariefvoorstel van FLUXYS BELGIUM NV voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende diensten van FLUXYS BELGIUM voor de jaren 2012-2015

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de gewijzigde bijlagen B, C1, C2, D1, H1 en H2 van het Toegangsreglement voor Opslag alsook het overeenkomstig gewijzigde Opslagprogramma en glossarium van definities van de N.V. Fluxys Belgium

Met het voorstel beoogt Fluxys Belgium voor haar opslagdiensten een verdere flexibilisering van het aanbod met een uitbreiding van de diensttermijnen, een versoepeling van de samenstelling van de diensten en een vereenvoudiging van de regels voor de toewijzing van de diensten. De CREG vraagt dat Fluxys Belgium het effect van de wijzigingen op de markt zou opvolgen en haar hierover zou informeren. De wijzigingen worden uitvoerbaar tegenover de opslaggebruikers vanaf de datum van publicatie op de website van de NV Fluxys Belgium die de CREG hiervan op de hoogte brengt.

Beslissing over het aangepast tariefvoorstel van FLUXYS BELGIUM NV voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende diensten van FLUXYS BELGIUM voor de jaren 2012-2015

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de update van het Toegangsreglement voor Opslag (i.e. bijlagen B, C1, C2, H1, H2 en Main), het Opslagprogramma en het Standaard Opslagcontract (i.e. bijlagen Main en 3) van de N.V. Fluxys Belgium

Na de succesvolle onderschrijving van middellangetermijndiensten is Fluxys Belgium er bij de veiling van 28 november 2012 voor de toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het seizoen 2013 – 2014 niet in geslaagd de beschikbare capaciteit volledig toe te wijzen. In overleg met de CREG heeft Fluxys Belgium een voorstel uitgewerkt ten einde de niet verkochte capaciteit op de markt te kunnen brengen. Het voorstel dat op 24 januari 2013 ter goedkeuring aan de CREG werd voorgelegd voorziet een integratie van de middellangetermijnopslagdiensten in de langetermijndiensten en de versoepeling van de wijze waarop de capaciteit wordt aangeboden aan de markt. Fluxys Belgium heeft op een informatiesessie de wijzigingen toegelicht en deze via een formele marktbevraging ter raadpleging voorgelegd. De CREG is van oordeel dat de voorgestelde wijziging meer mogelijkheden biedt voor Fluxys Belgium om haar opslagdiensten te commercialiseren en dat het ruimere dienstenpakket ook de opslaggebruikers ten goede komt. Daarom heeft zij beslist de voorgestelde wijziging goed te keuren.

Print Contact