Prijsevolutie

Studie over de door Electrabel aangekondigde verhoging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen

Als gevolg van een prijsstijging op de internationale markten kondigde Electrabel een verhoging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen aan. Deze studie onderzoekt in welke mate de reden van deze aangekondigde prijsstijging correct is en overeenstemt met de realiteit. Ook onderzoekt men of deze prijsstijging misschien een inhaalbeweging is van het verleden, welke formule men gebruikt om de aardgas- en elektriciteitsprijs te berekenen en of deze leidt tot neveneffecten op de markt. Bijkomend bestudeert de studie het effect van het afsplitsen van Distrigas van de andere marktactoren, het effect van de creatie van een gasbeurs en de invoering van een prijsregulering.

Studie over de verschillende componenten van de aardgasprijs in België en de mogelijkheden tot verlaging

Deze studie analyseert grondig de verschillende tariefcomponenten. Hierbij gaat men niet enkel in op de prijs voor de productie (van elektriciteit), maar ook voor die van transport of transmissie, distributie, levering en verschillende federale en gewestelijke heffingen voor gas en elektriciteit. Deze studie onderzoekt waaruit deze tariefcomponenten bestaan, hoe de tarieven zich verhouden ten opzichte van de prijsniveaus in de buurlanden. Men bestudeert ook in welke mate deze componenten verder in prijs kunnen dalen en welke maatregelen deze prijsdalingen zouden kunnen realiseren.

Studie over de noodzakelijke regulering voor het realiseren van mogelijke tariefdalingen binnen de diverse tariefcomponenten voor elektriciteit

Deze studie onderzoekt de regulering die nodig is om de mogelijke tariefdalingen binnen de verschillende tariefcomponenten van de elektriciteits- en gasprijs te realiseren. Daarom maakt men eerst een grondige analyse van de verschillende tariefcomponenten en kijkt men hoe deze zich verhouden tot de prijsniveaus in de buurlanden. Vervolgens onderzoekt men in welke mate deze tariefcomponenten verder kunnen dalen en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

Studie over de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs

Trading van CO2-emissierechten is één van de instrumenten van het Europees programma voor klimaatverandering. Het past in de naleving van de verbintenissen van het Kyotoprotocol van mei 2002. Het doel is de kosten van broeikasgasemissies door te rekenen aan de eindverbruiker, onder het principe ‘vervuiler betaalt’. België verbond zich ertoe zijn CO2-emissies van 1990 met 7,5% te verminderen in de periode 2008-2012. Deze studie onderzoekt de impact van het Europese systeem van broeikasgasemissierechten op de elektriciteitsprijs in België.

Studie betreffende artikel 4, §4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Deze studie maakt een analyse van artikel 4, §4, van de wet om de ontwikkeling van nieuwe productie-eenheden te bevorderen door actoren die vorig jaar minder dan 10% van het Belgische verbruik hebben geleverd. Men onderzoekt ook de impact van de voorgestelde maatregelen op de bevoorradingszekerheid en de elektriciteitsprijzen. De maatregelen willen de nieuwe productie-investeringen aanmoedigen en zo de concurrentie stimuleren. Deze maatregelen zijn dus bestemd voor kleine en middelgrote producenten.

Studie over de impact van de uitbreiding van het nachttarief naar het weekend voor netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet

De Vlaamse Regering wil de eindafnemers van het laagspanningsnet de mogelijkheid geven te kunnen genieten van een elektriciteitstarief op basis van een dag- en nachtmeter. Men verplicht de netbeheerder om het elektriciteitsverbruik van gezinnen, zelfstandigen en bedrijven met een tweevoudiguurmeter (dag en nacht) gedurende het hele weekend te registreren op een nachtmeter. De registratie van de nachtmeter geldt van zaterdagochtend tot maandagochtend, waarbij de uren afhankelijk zijn van de distributienetbeheerder en de gemeente. Deze maatregel ervoor moeten zorgen dat de betrokken netgebruikers hun elektriciteitsverbruik verschuiven van weekdagen tussen 17u en 22u (aan dagtarief) naar overdag tijdens het weekend (aan nachttarief). Deze studie geeft een beschrijving van de maatregel en onderzoekt de impact ervan.

Studie over de evolutie van de elektriciteitsprijs voor de eindafnemers van 1999 tot 2002

De Staatssecretaris voor Energie verzocht de CREG een studie te maken over de evolutie van de elektriciteits- en gasprijs van de eindverbruikers, zowel van de gebonden als de verkiesbare klanten, in de periode juli 1999 – januari 2003. Aangezien nog niet alle elementen in de prijsvorming gekend waren, maakte de CREG een studie over de prijsevolutie voor de periode juli 1999 – december 2002. De studie beschrijft eerst kort de kalender van de vrijmaking en de gebruikte gegevens. Vervolgens bestudeert ze de evolutie van de prijzen voor de niet in aanmerking komende klanten. Hierbij komen drie elementen aan bod, namelijk de tariefmaatregelen, de evolutie van de Ne en Nc-parameters en de belastingen en heffingen. Ten slotte geeft ze de cijfers over de prijzen voor de in aanmerking komende klanten.

Print Contact