Prijsevolutie

Het Directiecomité van de CREG rondt haar onderzoek over de door Electrabel aangekondigde prijsverhogingen af, niettegenstaande beperkte medewerking vanwege Distrigas

Door de aangekondigde prijsverhogingen stelt Electrabel zijn winstmarges veilig t.a.v. zijn concurrenten. In principe beschikt geen enkele overheidsinstantie in dit land vandaag over de mogelijkheid om deze prijsstijgingen tegen te houden. Wel is het nuttig dat de Belgische mededingingsautoriteiten hun werk verderzetten, hopelijk kunnen zij hiervoor een beroep doen op de bijdrage van de CREG. De CREG pleit voor diverse structurele maatregelen die leiden tot een betere werkzame concurrentie op de Belgische elektriciteits- en gasmarkt.

Studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2015

De studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2015 analyseert de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers, industriële afnemers en elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2015. De Belgische aardgasmarkt staat jaar na jaar meer open voor concurrentie met de voortdurende komst van nieuwe leveranciers. De studie buigt zich in het bijzonder over de bruto verkoopmarges in de verschillende marktsegmenten en over de types indexeringen. Gasnoteringen zijn de belangrijkste vector van de prijs in alle segmenten. Aardolienoteringen zijn gemiddeld slechts in 5% van de industriële contracten opgenomen. Wat residentiële afnemers en KMO’s betreft, was 2015 een overgangsjaar voor de facturering van de vervoerscomponent. Die wordt vanaf nu gescheiden van de energiecomponent. Om de transparantie te bevorderen, wordt deze gescheiden facturering ook voor de andere segmenten aanbevolen.

Studie betreffende de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2014

De studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2014 analyseert de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten van de Belgische aardgasmarkt in 2014. De aardgasmarkt staat jaar na jaar meer open voor concurrentie met de voortdurende komst van nieuwe leveranciers. Deze studie buigt zich in het bijzonder over de bruto verkoopmarges in de verschillende marktsegmenten en over de types indexeringen. De gasnoteringen zijn de belangrijkste vector van de prijs die aan de industriële afnemers werd gefactureerd. Aardolienoteringen worden gemiddeld slechts in minder dan 10% van de industriële contracten opgenomen. Wat de residentiële afnemers betreft, was 2014 het eerste jaar waarin de gasnoteringen de enige vector vormden bij de indexering van de energiecomponent van de variabele prijzen.

Verslag over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in het kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5 van de Gaswet

Via het vangnetmechanisme wilde de federale regering ervoor zorgen dat de energieprijzen voor particulieren en KMO's in België niet hoger zouden liggen dan de gemiddelde prijs in de buurlanden. Het vangnetmechanisme loopt nog tot en met 31 december 2017, maar kan op elk moment worden stopgezet indien zou blijken dat het een belangrijk marktverstorend effect heeft. De analyse van de CREG kijkt naar de marktconcentratie, de toetredings- en uittredingsdrempels, de transparantie, het productaanbod en de prijsevolutie. Over 2014 stelt de CREG geen marktverstorende effecten vast die toe te schrijven zijn aan het vangnetmechanisme.

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Binnen haar wettelijke monitoringopdrachten verbonden aan het vangnetmechanisme maakt de CREG jaarlijks een analyse van de parameters die de energieleveranciers gebruiken voor de berekening van hun prijzen. Uit de analyse over het jaar 2014 blijkt dat alle gebruikte parameters een duidelijke link hebben met de energiebeurzen en dat ze aangeven op basis van welke elementen ze zijn berekend. Op die manier krijgen marktpartijen duidelijke en transparante informatie.

Studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2013

Het doel van deze studie is de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers, industriële afnemers en elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2013 te identificeren. Uit de studie blijkt ook dat de gasnoteringen de belangrijkste drager zijn van de prijs die aan de residentiële én industriële afnemers werd gefactureerd. Aardolienoteringen worden gemiddeld slechts in 10 tot 15% van de industriële contracten opgenomen. Uit analyse van facturen van industriële klanten blijkt dat er bij sommige leveranciers een gebrek aan transparantie is voor sommige elementen, zoals de tarifering van het transport. De CREG vraagt de leveranciers deze punten te verbeteren.

Verslag over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in het kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5 van de gaswet

De federale regering had met de introductie van het vangnetmechanisme een duidelijk doel, namelijk de energieprijzen voor zowel particulieren als KMO's niet hoger te laten liggen dan de gemiddelde prijs in de ons omringende landen. Dit vangnetmechanisme loopt tot en met 31 december 2014 en kan door de federale regering met een nieuwe termijn van drie jaar verlengd worden op basis van een rapport opgesteld door de CREG en de Nationale Bank van België. De CREG heeft zich geconcentreerd op de analyse van de marktconcentratie, de toetredings- en uittredingsdrempels, de transparantie, het productaanbod en de prijsevolutie. De CREG stelde geen marktverstorende effecten vast. De introductie van het vangnetmechanisme heeft over de geanalyseerde periode bijgedragen tot het beter, duidelijker en transparanter informeren van de verschillende marktpartijen. Sinds de introductie van het vangnetmechanisme is de beschikbaarheid van relevante informatie zowel voor de aanbieders als de vragers in belangrijke mate toegenomen. De evoluties van de marktaandelen, het aantal leverancierswissels en de marktconcentratie-indexen vormen samen een sterke aanwijzing dat een reële concurrentie op de Belgische energiemarkt meer en meer een feit is. De prijsanalyses uitgevoerd door de CREG tonen aan dat de elektriciteits- en gasprijs in België - voor huishoudelijke afnemers en kmo's - naar het gemiddeld niveau van de buurlanden zijn geëvolueerd. In 2013 is de gemiddelde Belgische elektriciteitsprijs gedaald met 24% en de gasprijs met 15% (zuivere energiecomponent). Het lijkt de CREG noodzakelijk om de recent ontstane marktdynamiek ook naar de toekomst, via het behoud van het vangnetmechanisme, verder te ondersteunen.

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten verkochte elektriciteit sinds de vrijmaking te illustreren. Het heeft geenszins de bedoeling om de prijsniveaus tussen leveranciers onderling te vergelijken. Er werd een staal van een beperkt aantal tarieven genomen om de leesbaarheid van de grafieken te waarborgen. Dit staal streeft naar diversiteit zonder in elk gewest per se het interessantste tarief bij elke leverancier in aanmerking te nemen.

Print Contact