Tarieven elektriciteit

Advies over de wijzigingen aan te brengen aan de ministeriële besluiten van 1 juni 2004 en van 15 februari 2005 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit / aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie kunnen beschouwd worden

De minister van Economie heeft op 16 april 2020 aan de CREG gevraagd om een advies uit te brengen over de opportuniteit om wijzigingen aan te brengen aan de ministeriële besluiten van 1 juni 2004 en van 15 februari 2005 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit / aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten kunnen beschouwd worden.

Richtlijnen voor de facturatie en inning van de federale bijdrage “elektriciteit”

In de loop van 2019 ontving de CREG van een aantal marktpartijen vragen en opmerkingen over de manier waarop onder andere de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte manier moet worden gefactureerd. De CREG kwam op 20 december 2019 met richtlijnen tegemoet aan de vraag tot verduidelijking van de betrokken marktpartijen. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte, niet-discriminerende en uniforme manier op het Belgisch grondgebied wordt gefactureerd en geïnd.

Richtlijnen voor de facturatie en inning van de federale bijdrage “elektriciteit”

In de loop van 2019 ontving de CREG van een aantal marktpartijen vragen en opmerkingen over de manier waarop onder andere de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte manier moet worden gefactureerd. De CREG wenst met deze richtlijnen tegemoet te komen aan de vraag tot verduidelijking van de betrokken marktpartijen. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte, niet-discriminerende en uniforme manier op het Belgisch grondgebied wordt gefactureerd en geïnd.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator met betrekking tot het boekjaar 2018

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG heeft aangebracht in haar aangepast tariefverslag van 24 juni 2019 hebben een verhoging van de schuld van de netbeheerder ten opzichte van de toekomstige tarieven van 9.010.755 € met zich meegebracht. De CREG keurde het aangepaste tariefverslag 2018 ingediend door Elia goed, afgezien van de reisuitgaven en de personeelskosten die hiermee verband houden.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel tot aanpassing vanaf 1 januari 2019 van het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting van de strategische reserve, ingediend door de nv Elia System Operator

De CREG keurt het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel over het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting van de strategische reserve goed.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia System Operator, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, met uitzondering van het tarief voor de strategische reserve, met toepassing vanaf 1 januari 2019

Met deze beslissing wijzigt de CREG de tarieflijst van Elia met toepassing vanaf 1 januari 2019.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator met betrekking tot het boekjaar 2016

In deze beslissing wijst de CREG het aangepaste tariefverslag van Elia over het exploitatiejaar 2016 af. Ze legt het regulatoir exploitatiesaldo zelf vast.

Beslissing betreffende het gedeelte van het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel dat door Elia System Operator nv is ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

De CREG keurt de vraag van Elia tot verhoging met ingang van 1 oktober 2017 van de eerste term van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië voorwaardelijk goed.

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia) legt haar tarieven, in principe om de vier jaar, ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die moeten worden nageleefd bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven. De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de transmissienettarieven van Elia goed te keuren

Print Contact