Toegang tot het net

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten, voorgesteld door ELIA SYSTEM OPERATOR NV

Op 4 november heeft de CREG van Elia een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het toegangscontract ontvangen. Via die wijzigingen wil Elia het contract in overeen-stemming brengen met de nieuwe tariefmethodologie voor het transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie zoals door de CREG op 18 december 2014 vastgesteld. Anderzijds wil het de procedures voor de aanduiding van de toegangshouder en de toegangsverantwoordelijke(n) uitklaren. Tot slot heeft Elia een beperkt aantal wijzigingen onder de noemer “varia”. In haar beslissing van 3 december 2015 keurt de CREG de door Elia voorgestelde wijzigingen goed.

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Op 12 oktober 2015 ontving de CREG een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van de toegangsverantwoordelijke van Elia System Operator. Het gaat om een aangepaste versie van het voorstel dat Elia indiende op 10 september 2015 maar dat de CREG als niet-ontvankelijk beschouwde omdat er geen effectieve raadpleging over een deel van de voorgestelde wijzigingen gehouden werd. De door Elia voorgestelde wijzigingen hebben hoofdzakelijk tot doel om het contract in overeenstemming te brengen met enerzijds de Europese Harmonized Auction Rules en anderzijds de functioneringsregels voor de strategische reserves die op 12 maart 2015 door de CREG werden goedgekeurd. Verder heeft Elia nog een beperkt aantal wijzingen onder de noemer “varia” voorgesteld. Met deze beslissing keurt de CREG het aangepaste voorstel goed.

Beslissing betreffende de Vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK)

Op 1 oktober 2018 komt een grote hoeveelheid capaciteit vrij voor het vervoer van aardgas tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de onderzeese pijpleiding uitgebaat door Interconnector(UK). Met het oog daarop organiseerde Interconnector(UK) een verkoopsproces en consulteerde zij over een vergoedingsmethodologie. De Belgische respectievelijk Britse regulatoren CREG en Ofgem keurden deze methodologie eind juli goed.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten en van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers

De voorgestelde wijzigingen heeft Elia onderverdeeld over vier zogenaamde 'drivers': 'Tarieven', 'Balancing', 'Operaties' en 'Cross border'. Met deze beslissing keurt de CREG het wijzigingsvoorstel van Elia goed.

Beslissing over de door ELIA SYSTEM OPERATOR NV voorgestelde wijzigingen van de algemene voorwaarden van het toegangscontract

De voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract hebben de bedoeling de invoering van aansluitingen met flexibele toegang mogelijk te maken op het contractuele niveau. De goedgekeurde aanpassing aan het toegangscontract vormt het sluitstuk van een lang proces dat gestart werd naar aanleiding van een aantal aanvragen voor aansluiting van decentrale productie-eenheden waar Elia een negatief antwoord moest op geven.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten en van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers

Met deze beslissing keurt de CREG het wijzigingsvoorstel van Elia goed. De voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de bepalingen met betrekking tot de gesloten industriële netten, opgenomen in de elektriciteitswet sinds de wijziging ervan door de wet van 8 januari 2012 en om de vrije leverancierskeuze voor de gebruikers van een gesloten industrieel net te garanderen.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers

De CREG heeft geweigerd deze voorstellen tot wijziging goed te keuren omdat ze betrekking hebben op vragen bij het tariefvoorstel 2012-2015 dat, op het moment van de beslissing, nog door de CREG moest worden onderzocht. Zo zou er vooruitgelopen worden op de appreciatiebevoegdheid waarover de CREG in het kader van dit tariefvoorstel beschikt om zich, binnen de wettelijke termijn, uit te spreken over deze twee voorstellen tot wijziging van de algemene voorwaarden in de toegangscontracten en de contracten van toegangsverantwoordelijke.

Print Contact