Toegang tot het net

Raadpleging over de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten aangeboden door de N.V. ELIA System Operator aan de netgebruikers

De N.V. ELIA System Operator (ELIA) gaat een nieuw ontwerp van algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten officieel ter goedkeuring bij de CREG indienen. Gelet op de beperkte termijn waarover de CREG beschikt om zich na de officiële indiening uit te spreken, zijn de CREG en ELIA overeengekomen om reeds voor de officiële indiening ervan een openbare raadpleging te organiseren op basis van dit nieuw ontwerp van algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten.

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten, voorgesteld door de netbeheerder

Elia stelde wijzigingen voor aan de algemene voorwaarden van het toegangscontract, die betrekking hebben op het mogelijk maken van de elektronische handtekening en de elektronische facturatie. Via deze beslissing keurt de CREG voorgestelde wijzigingen goed.

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Elia stelde wijzigingen voor aan de algemene voorwaarden van het ARP-contract, meer bepaald het afschaffen van de perimetercorrectie voor primaire reserve producten, het verder in lijn te brengen van het contract met specifieke punten gedefinieerd in de CACM-verordening en op het mogelijk maken van de elektronische handtekening en de elektronische facturatie. Via deze beslissing keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed.

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

In februari 2016 legde Elia aan de CREG een aanvraag voor tot goedkeuring van de wijzigingen aan de contracten van toegangsverantwoordelijke. De contracten worden zo in lijn gebracht met de technische functionaliteiten van het voorstel van Elia over de intraday capaciteitstoewijzing op de koppelverbindingen Frankrijk-België en Nederland-België. Via deze beslissing keurt de CREG het voorstel van Elia goed.

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten, voorgesteld door ELIA SYSTEM OPERATOR NV

Op 4 november heeft de CREG van Elia een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het toegangscontract ontvangen. Via die wijzigingen wil Elia het contract in overeen-stemming brengen met de nieuwe tariefmethodologie voor het transmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie zoals door de CREG op 18 december 2014 vastgesteld. Anderzijds wil het de procedures voor de aanduiding van de toegangshouder en de toegangsverantwoordelijke(n) uitklaren. Tot slot heeft Elia een beperkt aantal wijzigingen onder de noemer “varia”. In haar beslissing van 3 december 2015 keurt de CREG de door Elia voorgestelde wijzigingen goed.

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Op 12 oktober 2015 ontving de CREG een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van de toegangsverantwoordelijke van Elia System Operator. Het gaat om een aangepaste versie van het voorstel dat Elia indiende op 10 september 2015 maar dat de CREG als niet-ontvankelijk beschouwde omdat er geen effectieve raadpleging over een deel van de voorgestelde wijzigingen gehouden werd. De door Elia voorgestelde wijzigingen hebben hoofdzakelijk tot doel om het contract in overeenstemming te brengen met enerzijds de Europese Harmonized Auction Rules en anderzijds de functioneringsregels voor de strategische reserves die op 12 maart 2015 door de CREG werden goedgekeurd. Verder heeft Elia nog een beperkt aantal wijzingen onder de noemer “varia” voorgesteld. Met deze beslissing keurt de CREG het aangepaste voorstel goed.

Beslissing betreffende de Vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK)

Op 1 oktober 2018 komt een grote hoeveelheid capaciteit vrij voor het vervoer van aardgas tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de onderzeese pijpleiding uitgebaat door Interconnector(UK). Met het oog daarop organiseerde Interconnector(UK) een verkoopsproces en consulteerde zij over een vergoedingsmethodologie. De Belgische respectievelijk Britse regulatoren CREG en Ofgem keurden deze methodologie eind juli goed.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten en van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers

De voorgestelde wijzigingen heeft Elia onderverdeeld over vier zogenaamde 'drivers': 'Tarieven', 'Balancing', 'Operaties' en 'Cross border'. Met deze beslissing keurt de CREG het wijzigingsvoorstel van Elia goed.

Print Contact