Marktwerking aardgas

Informatie aan de markt van de regulatoren in de CWE regio

Regulatoren van de Centraal-West-Europese regio (CWE), die bestaat uit België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland, hebben een aanpassing van de CWE capaciteitsberekeningsmethode onderschreven en / of goedgekeurd zodat import meer kan bijdragen tot de adequaatheid van het Belgische elektriciteitssysteem en afschakelingen in België zoveel mogelijk vermeden worden. Deze methode wordt enkel toegepast tijdens de winter 2014-2015. Het introduceren van de Flow Based marktkoppeling in de lente van 2015 blijft de prioriteit van de regulatoren in de CWE-regio.

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België, Jaar 2004

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2012

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

De CREG nodigt de consumenten uit tot waakzaamheid ten opzichte van bepaalde reclameboodschappen van elektriciteits- en aardgasleveranciers

Omwille van de stijgende concurrentie die men al enkele maanden op de markt voor de verkoop van elektriciteit en gas aan huishoudelijke en professionele consumenten waarneemt, hebben sommige leveranciers hun prijzen doen dalen en verschillende marketingstrategieën ontwikkeld. De CREG is van mening dat dit bewijst dat de werking van de markt verbeterd is. Nochtans hebben bepaalde reclameboodschappen of verklaringen de neiging om de consumenten slechts gedeeltelijk te informeren en hen ertoe te brengen om niet altijd de meest interessante aanbieding te kiezen.

Eindbeslissing over de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Deze beslissing kadert in het operationeel maken van de onderneming Balansys, die optreedt als balancing operator voor het geografische gebied België-Luxemburg, of de geïntegreerde H-gasmarkt en de L-gasmarkt. Met deze integratie worden de commerciële balancingactiviteiten van de transmissienetbeheerders Fluxys Belgium en Creos overgedragen aan Balansys, waarvan beide bedrijven aandeelhouder zijn.

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2015

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Nota over kerndata voor de vervoersmarkt voor aardgas in België in 2015 - Vergelijking met 2014

Uit deze overzichtsnota over de evolutie van de vervoersmarkt voor aardgas in 2015 blijkt dat het totale aardgasverbruik in dat jaar 175,8 TWh bedroeg. Dit is een stijging van 9,6 % ten opzichte van het verbruik in 2014 (160,4 TWh). De stijging is het resultaat van een toename van de gasconsumptie in alle verbruikerssegmenten (distributienetten, industriële sites en sites voor elektriciteitsproductie). In 2015 heeft één bijkomende onderneming activiteiten opgestart voor levering op het vervoersnet. De top 3 van de leveringsondernemingen blijft ongewijzigd ten opzichte van 2014, evenals hun respectieve plaats, maar hun gezamenlijk marktaandeel zakt van 69,4 % naar 65,5 %. De HHI-index – die een indicatie geeft van de marktconcentratie - geeft eenzelfde signaal en daalt van ruim 2000 tot onder de 1800 punten.

Print Contact