Marktwerking aardgas

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2006

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

De CREG keurt de tarieven voor het vervoer en de opslag van aardgas goed en brengt een gunstig advies uit voor de aanduiding van de beheerder van het vervoersnet, de opslaginstallatie en de installatie voor vloeibaar aardgas (LNG)

De beslissing van de CREG om het tariefvoorstel van Fluxys goed te keuren leidt tot een belangrijke daling van de tarieven ten opzichte van die welke in 2008 en 2009 werden toegepast.

De ontwikkeling elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2007

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

De CREG verheugt zich over de revolutie die in 2012 in de energiesector heeft plaatsgevonden

In 2012 hebben de elektriciteit- en gasmarkten in België een groot aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Men kan zelfs spreken over een ware revolutie inzake de gedragingen van de actoren en de ermee gepaard gaande winst voor de consumenten, daar er sinds de vrijmaking tien jaar geleden nog nooit zo een sterke verandering optrad op zo’n korte tijd.

De CREG stapt naar het Grondwettelijk Hof en de Europese Commissie in het belang van de elektriciteits- en gasmarkten en de consumenten

De CREG heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de bepalingen van de wet van 8 januari 2012 betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkten. Na een grondige juridische analyse heeft de CREG slechts kunnen vaststellen dat het 3e energiepakket gebrekkig werd omgezet in de wet van 8 januari 2012 waardoor België het risico loopt nogmaals te worden veroordeeld door het Europees Hof van Justitie en dit zorgt voor een nefaste juridische onzekerheid voor de ondernemingen van de sector en de elektriciteits- en gasverbruikers.

De CREG betreurt de kwaliteit van verschillende parameters die worden gebruikt om de gasprijzen te bepalen en vraagt aan de leveranciers om hun tariefformules aan te passen

Door de vrijmaking van de aardgasmarkt kunnen de leveranciers voortaan hun tarieven bepalen door de parameters die ze wensen toe te passen, zelf te kiezen. In het kader van haar taak van monitoring van de markt heeft de CREG de tarieven bestudeerd die door de gasleveranciers worden toegepast voor de Belgische residentiële afnemers. Deze leveranciers gebruiken de parameter Igd (Index gas distributie) om de energiecomponent van de gasfactuur te bepalen in het kader van de contracten met een variabele prijs. De CREG is van mening dat het gebruik van de parameter Igd om een aantal redenen niet meer aangewezen is.

De CREG beslist de zaak van de tarieven voor de aardgasdoorvoer via België aanhangig te maken bij het Grondwettelijk Hof

Door bij het Grondwettelijk Hof beroep in te stellen in de zaak van de tarieven voor de aardgasdoorvoer wil de CREG, in het belang van de markt en de verbruikers, de toestand uitklaren met betrekking tot de Europese en Belgische wetgeving die zij inzake vervoer- en doorvoertarieven voor gas dient toe te passen.

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2014

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Print Contact