Marktwerking aardgas

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2015

In deze beknopte nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas in 2015. Zo noteren we voor elektriciteit een recordinvoer van 20,8 TWh op een stabiele elektriciteitsafname van 77 TWh. Reden hiervoor is de onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire eenheden. Verder stijgt in 2015 de gasconsumptie met bijna 10% en dit in alle segmenten (distributie, industrie, elektriciteitcentrales). De prijzen op de langetermijnmarkt voor elektriciteit zijn eind 2015 fors gedaald door de heropstart van de nucleaire centrales. Ook de prijzen voor aardgas dalen sterk in de loop van 2015, en dit zowel op de korte- als de lange-termijnmarkt. Elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt dalen hiermee tot op hetzelfde niveau als Frankrijk maar liggen nog steeds boven het niveau van Nederland en zeker van Duitsland. De gasprijzen liggen al jaren nagenoeg op hetzelfde niveau als de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk waar de groothandelsprijzen hoger liggen.
Deze nota geeft een eerste overzicht van 2015 in afwachting van de gedetailleerde monitoringstudies die de CREG jaarlijks maakt en in de komende maanden uitwerkt.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas– monitoringrapport 2014

Deze studie toont dat de werking van de aardgasmarkt in 2014 verder verbetert. De prijsevolutie is ook meer marktgebaseerd. Op pagina 116 vindt u enkele markante punten van deze studie. De CREG zal verder blijven inzetten op een betere marktintegratie met de buurlanden, opdat de Belgische consument kan blijven genieten van de goede concurrentie en de economische efficiëntie in de Noordwest Europese regio.

Eindbeslissing over het openen van een certificeringsprocedure ten aanzien van Interconnector (UK) Limited

In dit document besluit de CREG dat Interconnector (UK) Limited voldoet aan de vereisten inzake eigendomsontvlechting, met dien verstande dat de CREG van oordeel is dat zowel voor de terminal te Zeebrugge als voor de
vier compressiestations op Belgisch grondgebied Interconnector (UK) Limited hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via IZT de exclusieve controle geniet over de ontwikkeling van voornoemde installaties en dit zowel tijdens als na afloop van de lease periode van beide voornoemde installaties.

Beslissing betreffende de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing

1 oktober 2015 wordt een mijlpaal in de integratie van de Belgische en de Luxemburgse gasmarkten. Op die dag wordt de Europese Verordening van toepassing die een netcode voor de gasbalancering van transmissienetten vaststelt. Met het oog op die evolutie keurde de CREG, op voorstel van Fluxys Belgium, de tarieven inzake de balancering van het aardgasvervoersnet goed. Hetzelfde gebeurde bij de Luxemburgse regulator ILR op voorstel van Balansys, de coördinator van het Luxemburgse balanceringssysteem. Op die manier wordt de gemeenschappelijke balanceringszone BeLux een feit.

Beslissing betreffende de methode voor de berekening van neutraliteitsheffingen voor balancering en de methode voor de berekening van de dagelijkse en de binnen-de-dag onbalansheffing wat de waarde van de kleine aanpassing betreft

1 oktober 2015 wordt een mijlpaal in de integratie van de Belgische en de Luxemburgse gasmarkten. Op die dag wordt de Europese Verordening van toepassing die een netcode voor de gasbalancering van transmissienetten vaststelt. Met het oog op die evolutie keurde de CREG, op voorstel van Fluxys Belgium, de berekeningsmethode inzake de balancering van het aardgasvervoersnet goed. Hetzelfde gebeurde bij de Luxemburgse regulator ILR op voorstel van Balansys, de coördinator van het Luxemburgse balanceringssysteem. Op die manier wordt de gemeenschappelijke balanceringszone BeLux een feit.

Verslag over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in het kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5 van de Gaswet

Via het vangnetmechanisme wilde de federale regering ervoor zorgen dat de energieprijzen voor particulieren en KMO's in België niet hoger zouden liggen dan de gemiddelde prijs in de buurlanden. Het vangnetmechanisme loopt nog tot en met 31 december 2017, maar kan op elk moment worden stopgezet indien zou blijken dat het een belangrijk marktverstorend effect heeft. De analyse van de CREG kijkt naar de marktconcentratie, de toetredings- en uittredingsdrempels, de transparantie, het productaanbod en de prijsevolutie. Over 2014 stelt de CREG geen marktverstorende effecten vast die toe te schrijven zijn aan het vangnetmechanisme.

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Binnen haar wettelijke monitoringopdrachten verbonden aan het vangnetmechanisme maakt de CREG jaarlijks een analyse van de parameters die de energieleveranciers gebruiken voor de berekening van hun prijzen. Uit de analyse over het jaar 2014 blijkt dat alle gebruikte parameters een duidelijke link hebben met de energiebeurzen en dat ze aangeven op basis van welke elementen ze zijn berekend. Op die manier krijgen marktpartijen duidelijke en transparante informatie.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2014

In deze beknopte nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas in 2015. Zo noteren we voor elektriciteit een recordinvoer van 20,8 TWh op een stabiele elektriciteitsafname van 77 TWh. Reden hiervoor is de onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire eenheden. Verder stijgt in 2015 de gasconsumptie met bijna 10% en dit in alle segmenten (distributie, industrie, elektriciteitcentrales). De prijzen op de langetermijnmarkt voor elektriciteit zijn eind 2015 fors gedaald door de heropstart van de nucleaire centrales. Ook de prijzen voor aardgas dalen sterk in de loop van 2015, en dit zowel op de korte- als de lange-termijnmarkt. Elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt dalen hiermee tot op hetzelfde niveau als Frankrijk maar liggen nog steeds boven het niveau van Nederland en zeker van Duitsland. De gasprijzen liggen al jaren nagenoeg op hetzelfde niveau als de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk waar de groothandelsprijzen hoger liggen.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas - monitoringrapport 2013

In deze jaarlijkse studie beschrijft en analyseert de CREG de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas. Het doel is om alle belanghebbenden te informeren over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische aardgasmarkt, onder meer de bevoorrading, de uitwisseling, de consumptie, de marktintegratie en de technische aspecten (LNG, opslag, balancing, etc.). Voor een beter begrip van de marktevolutie wordt de verslagperiode 2007-2013 behandeld. De belangrijkste bevindingen van deze studie zijn dat de ontkoppeling van de aardolieprijs zich doorzet en dat de mededinging groeit in een stagnerende aardgasmarkt. Ook merkt men op dat de grensoverschrijdende marktintegratie is bereikt en dat de marktinteresse voor LNG en aardgasopslag afneemt.

Print Contact