Marktwerking aardgas

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2012

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

De CREG nodigt de consumenten uit tot waakzaamheid ten opzichte van bepaalde reclameboodschappen van elektriciteits- en aardgasleveranciers

Omwille van de stijgende concurrentie die men al enkele maanden op de markt voor de verkoop van elektriciteit en gas aan huishoudelijke en professionele consumenten waarneemt, hebben sommige leveranciers hun prijzen doen dalen en verschillende marketingstrategieën ontwikkeld. De CREG is van mening dat dit bewijst dat de werking van de markt verbeterd is. Nochtans hebben bepaalde reclameboodschappen of verklaringen de neiging om de consumenten slechts gedeeltelijk te informeren en hen ertoe te brengen om niet altijd de meest interessante aanbieding te kiezen.

Eindbeslissing over de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Deze beslissing kadert in het operationeel maken van de onderneming Balansys, die optreedt als balancing operator voor het geografische gebied België-Luxemburg, of de geïntegreerde H-gasmarkt en de L-gasmarkt. Met deze integratie worden de commerciële balancingactiviteiten van de transmissienetbeheerders Fluxys Belgium en Creos overgedragen aan Balansys, waarvan beide bedrijven aandeelhouder zijn.

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2015

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Nota over kerndata voor de vervoersmarkt voor aardgas in België in 2015 - Vergelijking met 2014

Uit deze overzichtsnota over de evolutie van de vervoersmarkt voor aardgas in 2015 blijkt dat het totale aardgasverbruik in dat jaar 175,8 TWh bedroeg. Dit is een stijging van 9,6 % ten opzichte van het verbruik in 2014 (160,4 TWh). De stijging is het resultaat van een toename van de gasconsumptie in alle verbruikerssegmenten (distributienetten, industriële sites en sites voor elektriciteitsproductie). In 2015 heeft één bijkomende onderneming activiteiten opgestart voor levering op het vervoersnet. De top 3 van de leveringsondernemingen blijft ongewijzigd ten opzichte van 2014, evenals hun respectieve plaats, maar hun gezamenlijk marktaandeel zakt van 69,4 % naar 65,5 %. De HHI-index – die een indicatie geeft van de marktconcentratie - geeft eenzelfde signaal en daalt van ruim 2000 tot onder de 1800 punten.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2015

In deze beknopte nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas in 2015. Zo noteren we voor elektriciteit een recordinvoer van 20,8 TWh op een stabiele elektriciteitsafname van 77 TWh. Reden hiervoor is de onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire eenheden. Verder stijgt in 2015 de gasconsumptie met bijna 10% en dit in alle segmenten (distributie, industrie, elektriciteitcentrales). De prijzen op de langetermijnmarkt voor elektriciteit zijn eind 2015 fors gedaald door de heropstart van de nucleaire centrales. Ook de prijzen voor aardgas dalen sterk in de loop van 2015, en dit zowel op de korte- als de lange-termijnmarkt. Elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt dalen hiermee tot op hetzelfde niveau als Frankrijk maar liggen nog steeds boven het niveau van Nederland en zeker van Duitsland. De gasprijzen liggen al jaren nagenoeg op hetzelfde niveau als de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk waar de groothandelsprijzen hoger liggen.
Deze nota geeft een eerste overzicht van 2015 in afwachting van de gedetailleerde monitoringstudies die de CREG jaarlijks maakt en in de komende maanden uitwerkt.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas– monitoringrapport 2014

Deze studie toont dat de werking van de aardgasmarkt in 2014 verder verbetert. De prijsevolutie is ook meer marktgebaseerd. Op pagina 116 vindt u enkele markante punten van deze studie. De CREG zal verder blijven inzetten op een betere marktintegratie met de buurlanden, opdat de Belgische consument kan blijven genieten van de goede concurrentie en de economische efficiëntie in de Noordwest Europese regio.

Eindbeslissing over het openen van een certificeringsprocedure ten aanzien van Interconnector (UK) Limited

In dit document besluit de CREG dat Interconnector (UK) Limited voldoet aan de vereisten inzake eigendomsontvlechting, met dien verstande dat de CREG van oordeel is dat zowel voor de terminal te Zeebrugge als voor de
vier compressiestations op Belgisch grondgebied Interconnector (UK) Limited hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via IZT de exclusieve controle geniet over de ontwikkeling van voornoemde installaties en dit zowel tijdens als na afloop van de lease periode van beide voornoemde installaties.

Beslissing betreffende de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing

1 oktober 2015 wordt een mijlpaal in de integratie van de Belgische en de Luxemburgse gasmarkten. Op die dag wordt de Europese Verordening van toepassing die een netcode voor de gasbalancering van transmissienetten vaststelt. Met het oog op die evolutie keurde de CREG, op voorstel van Fluxys Belgium, de tarieven inzake de balancering van het aardgasvervoersnet goed. Hetzelfde gebeurde bij de Luxemburgse regulator ILR op voorstel van Balansys, de coördinator van het Luxemburgse balanceringssysteem. Op die manier wordt de gemeenschappelijke balanceringszone BeLux een feit.

Beslissing betreffende de methode voor de berekening van neutraliteitsheffingen voor balancering en de methode voor de berekening van de dagelijkse en de binnen-de-dag onbalansheffing wat de waarde van de kleine aanpassing betreft

1 oktober 2015 wordt een mijlpaal in de integratie van de Belgische en de Luxemburgse gasmarkten. Op die dag wordt de Europese Verordening van toepassing die een netcode voor de gasbalancering van transmissienetten vaststelt. Met het oog op die evolutie keurde de CREG, op voorstel van Fluxys Belgium, de berekeningsmethode inzake de balancering van het aardgasvervoersnet goed. Hetzelfde gebeurde bij de Luxemburgse regulator ILR op voorstel van Balansys, de coördinator van het Luxemburgse balanceringssysteem. Op die manier wordt de gemeenschappelijke balanceringszone BeLux een feit.

Print Contact