Tariefmethodologie elektriciteit

Besluit tot vaststelling van bijlage 4 van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie

In het kader van de tariefmethodologie 2016 - 2019 voor het transport van elektriciteit heeft de CREG bijlage 4 goedgekeurd. Deze bijlage gaat over de incentive die de CREG voor een ad hoc bepaalde periode kan toekennen aan de netbeheerder voor aanzienlijke en specifieke investeringen in het net.

Besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie (gecoördineerde versie van 26-11-2015)

Het Directiecomité van de CREG heeft zijn methodologieën voor het bepalen van de transporttarieven vastgelegd. De op elkaar afgestemde methodologieën bevatten de regels die de transportnetbeheerder zal naleven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van zijn tarieven voor de periode 2016-2019 en die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze tariefvoorstellen.

Besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie

Het Directiecomité van de CREG heeft zijn methodologieën voor het bepalen van de transporttarieven vastgelegd. De op elkaar afgestemde methodologieën bevatten de regels die de transportnetbeheerders zullen naleven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van hun tarieven voor de periode 2016-2019 en die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze tariefvoorstellen.

Beslissing betreffende het correctief tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR van 2 april 2013 voor de regulatoire periode 2012 – 2015

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 6 februari 2013 de tariefbeslissing van de CREG van 22 december 2011 vernietigd. Met deze nieuwe beslissing zijn er opnieuw gereguleerde tarieven beschikbaar voor de toegang tot de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. Om uitvoering te kunnen geven aan voornoemd arrest, houdt de beslissing een gedeeltelijke verschuiving van de tarieflasten in van de producenten naar de afnemers van elektriciteit.

Beslissing betreffende het correctief tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR van 2 april 2013 voor de regulatoire periode 2012 – 2015 - Gecoördineerde versie van 17-12-2015

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 6 februari 2013 de tariefbeslissing van de CREG van 22 december 2011 vernietigd. Met deze nieuwe beslissing zijn er opnieuw gereguleerde tarieven beschikbaar voor de toegang tot de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. Om uitvoering te kunnen geven aan voornoemd arrest, houdt de beslissing een gedeeltelijke verschuiving van de tarieflasten in van de producenten naar de afnemers van elektriciteit.

Print Contact