Tariefmethodologie elektriciteit

Na constructief overleg met Elia System Operator, heeft de CREG een nieuw ontwerp van tariefmethologie uitgewerkt voor de transmissieactiviteiten voor de volgende regulatoire periode 2016-2019

Na constructief overleg met Elia System Operator, heeft de CREG een nieuw ontwerp van tariefmethologie uitgewerkt voor de transmissieactiviteiten voor de volgende regulatoire periode 2016-2019.

CREG legt methodologieën voor berekening transporttarieven aardgas en elektriciteit vast

Het Directiecomité van de CREG heeft zijn methodologieën voor het bepalen van de transporttarieven vastgelegd. De op elkaar afgestemde methodologieën bevatten de regels die de transportnetbeheerders Elia System Operator, Fluxys Belgium en Fluxys LNG zullen naleven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van hun tarieven voor de periode 2016-2019 en die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze tariefvoorstellen.

Beslissing tot vaststelling van de methodologie en de criteria voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere risico’s

Volgens de Europese regels moet elke nationale regulerende instantie haar methodologie en criteria bekendmaken voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten en de daarbij horende hogere risico's. In deze beslissing waarover de marktspelers geconsulteerd zijn, beschrijft de CREG hoe zij de risico's van investeringen in dergelijke projecten zal beoordelen.

Beslissing over de doelstellingen die ELIA in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de Tariefmethodologie

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2017 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019, en dit voornamelijk met het oog op het bevorderen van de adequaatheid van aanbod en vraag. De CREG heeft eveneens de doelstelling gewijzigd die Elia in 2016 moet bereiken voor wat betreft het ontwerp van een marktmodel voor de energieoverdracht aangezien deze taak door de CREG zelf werd gerealiseerd in de loop van het eerste semester van 2016.

Besluit tot vaststelling van bijlage 4 van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie

In het kader van de tariefmethodologie 2016 - 2019 voor het transport van elektriciteit heeft de CREG bijlage 4 goedgekeurd. Deze bijlage gaat over de incentive die de CREG voor een ad hoc bepaalde periode kan toekennen aan de netbeheerder voor aanzienlijke en specifieke investeringen in het net.

Besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie (gecoördineerde versie van 26-11-2015)

Het Directiecomité van de CREG heeft zijn methodologieën voor het bepalen van de transporttarieven vastgelegd. De op elkaar afgestemde methodologieën bevatten de regels die de transportnetbeheerder zal naleven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van zijn tarieven voor de periode 2016-2019 en die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze tariefvoorstellen.

Besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie

Het Directiecomité van de CREG heeft zijn methodologieën voor het bepalen van de transporttarieven vastgelegd. De op elkaar afgestemde methodologieën bevatten de regels die de transportnetbeheerders zullen naleven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van hun tarieven voor de periode 2016-2019 en die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze tariefvoorstellen.

Print Contact