Tarieven aardgas

Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Fluxys LNG voor het exploitatiejaar 2020

Op 8 juli 2021 heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2020 resulteerde in een netto afname van € 3.262.194 van de regularisatierekening IRR van de terminalling activiteit, waarvan het saldo € 68.442.662 bedroeg op 31 december 2020.

Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door Fluxys Belgium nv met betrekking tot het boekjaar 2020

Op 8 juli 2021 heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2020 resulteerde in een netto afname van € 70.901.111 van de regularisatierekening van de vervoeractiviteit, waarvan het saldo € 300.020.541 bedroeg op 31 december 2020 en een toename van € 12.827.172 van de regularisatierekening van de opslagactiviteit, waarvan het saldo € 45.252.923 bedroeg op 31 december 2020.

Beslissing over de aanpassingen aan het tariefvoorstel van Fluxys Belgium over de tarieven van de opslagdiensten voor de jaren 2020-2023

De CREG heeft nieuwe tarieven goedgekeurd voor de aardgasopslagdiensten in Loenhout, die ingaan op 1 juli 2021. Deze tarieven zijn met 30% gedaald.

Tijdens de regulatoire periode moeten de CREG en Fluxys Belgium er immers op toezien dat de tarieven proportioneel blijven en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. Indien blijkt dat dit niet langer het geval is, wordt na een openbare raadpleging een aangepast tariefvoorstel aan de CREG voorgelegd.

Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021

Op 29 september 2020 heeft Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. Op 12 november heeft de CREG het voorstel aanvaard.

Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt de neutraliteitsheffing gebracht op 0,006 €/MWh.

De tarieven zijn van toepassing van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG nv voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge

Gelet op het geactualiseerd tariefvoorstel dat Fluxys LNG op 11 juni 2020 heeft ingediend ter goedkeuring van de CREG, heeft de CREG op 9 juli 2020 beslist de nieuwe tarieven voor de nieuwe diensten van “extra uitzendcapaciteit” en “lossen van LNG in het kader van een afzonderlijk aanmeerrecht”, alsook het finale investeringsbedrag voor de bouw van een vijfde opslagtank en compressoren die verband houden met de transshipment diensten.

Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Fluxys LNG voor het exploitatiejaar 2019

In overeenstemming met de van toepassing zijnde tariefmethodologie heeft Fluxys LNG haar tariefverslag ingediend op 28 februari 2020. Aangezien dit verslag door de CREG werd verworpen, heeft Fluxys LNG een aangepast verslag ingediend op 8 juni 2020 dat de CREG heeft goedgekeurd op 25 juni 2020. Daarnaast heeft de CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2019 resulteerde in een netto afname van – 27.918.025€ van de regularisatierekening IRR van de terminalling activiteit, waarvan het saldo 71.704.855 € bedroeg op 31 december 2019.

Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door Fluxys Belgium nv met betrekking tot het boekjaar 2019

In overeenstemming met de van toepassing zijnde tariefmethodologie heeft Fluxys Belgium haar tariefverslag ingediend op 28 juni 2020. Aangezien dit verslag door de CREG werd verworpen, heeft Fluxys Belgium een aangepast verslag ingediend op 8 juni 2020 dat de CREG heeft goedgekeurd op 2 juli 2020.

Advies over de wijzigingen aan te brengen aan de ministeriële besluiten van 1 juni 2004 en van 15 februari 2005 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit / aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie kunnen beschouwd worden

De minister van Economie heeft op 16 april 2020 aan de CREG gevraagd om een advies uit te brengen over de opportuniteit om wijzigingen aan te brengen aan de ministeriële besluiten van 1 juni 2004 en van 15 februari 2005 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit / aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten kunnen beschouwd worden.

Beslissing over het aangepast tariefvoorstel van Fluxys Belgium nv over de tarieven van de opslagdiensten voor de jaren 2020-2023

De CREG keurt de tarieven goed voor de periode 2020-2023 voor de opslagdiensten voor aardgas in Loenhout. De tarieven voor 2020 vertonen een daling van 17,9% ten opzichte van de geïndexeerde tarieven van 2019. Vervolgens zullen de tarieven geïndexeerd worden voor de jaren 2021-2023.

Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing

Na een marktbevraging van 19 augustus tot 6 september 2019 hebben Fluxys Belgium en Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. De CREG heeft het voorstel aanvaard.

Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige niveau behouden en wordt de neutraliteitsheffing van 0 €/MWh herleid tot -0,004 €/MWh.

De tarieven zijn van toepassing van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Print Contact