Transmissie elektriciteit

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

Op 12 februari 2021 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG ingediend.

De wijzigingen betreffen de toevoeging van een begrenzing van de capaciteitsvolumes die aangekocht zouden worden binnen de “per-CCTU”-veiling. Deze begrenzing is variabel en kan op verzoek van de CREG of op verzoek van Elia, geactualiseerd worden aan de marktsituatie.

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning, voor de contractuele periode 2022, ingediend per brief van 18 maart 2021

De CREG keurt het voorstel van Elia van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning (“T&C VSP”) voor de contractuele periode 2022 goed.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium voor de regels van de coördinatie en het congestiebeheer

Op 4 maart 2021 besliste de CREG over het voorstel van Elia voor de regels van de coördinatie en het congestiebeheer. De CREG keurt het voorstel goed mits enkele aanpassingen. Elia heeft aan de beslissing gevolg gegeven en de gevraagde wijzigingen doorgevoerd. De finale versie van de regels van de coördinatie en congestiebeheer kan op de website van Elia geconsulteerd worden.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2020

De CREG heeft haar nota gepubliceerd over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2020.
Wat elektriciteit betreft, behandelt de nota de (fors neerwaartse) evolutie van het verbruik, de jaarlijkse productiegegevens en grensoverschrijdende uitwisselingen, evenals de evolutie van de prijzen.
Wat gas betreft, geeft de nota ook de evolutie van het verbruik weer, evenals de belangrijkste gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan op de gasmarkt (prijs, vullingsgraad van de opslag, record LNG-activiteiten, evolutie van de bevoorrading, …).

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van ELIA TRANSMISSION BELGIUM over de methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de operationele overeenkomsten van synchrone zones overeenkomstig artikel 118 met betrekking tot de aanvullende kenmerken van de FCR

Op 21 januari 2021 besliste de CREG om de door de regulerende instanties herziene aanvullende kenmerken van de FCR voor Continentaal Europa, goed te keuren. De CREG ontving het oorspronkelijke voorstel van Elia op 13 december 2019, en besloot, in overleg met de regulerende instanties van Continentaal Europa, om dit voorstel te herzien. Bij het nemen van deze beslissing werd rekening gehouden met de antwoorden van marktactoren tijdens de openbare raadpleging die de CREG georganiseerd had van 15 oktober 2020 tot en met 13 november 2020.

Beslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Met toepassing van artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie 2020-2023 heeft de CREG een beslissing genomen over het geactualiseerd voorstel van onderzoeks- en ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2020-2023

Advies over het voorstel van lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en van het herstelplan van Elia Transmission Belgium NV

Op 2 december 2020 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de Algemene Directie Energie, over de vertrouwelijke versies van de ontwerplijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en het herstelplan van Elia.

Advies over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van 9 september 2020 getiteld “Substantiële modernisering: richtlijnen voor het definiëren van ‘substantiële modernisering’ in het kader van het nieuw Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019”

De CREG ontving in september 2020 voor advies het voorstel van Elia van “Richtlijnen voor het definiëren van ‘substantiële modernisering’ in het kader van het nieuw Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019”.

In dit advies gaat de CREG na of de voorgestelde richtlijnen voldoen aan de vereisten van de Europese netcodes RfG, DCC en HVDC en het federaal technisch reglement, en of zij duidelijk zijn voor de marktpartijen.

Vanuit dit oogpunt heeft de CREG een reeks aanpassingen geadviseerd.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

De CREG ontving in september 2020 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting om een minimale marge van 70% van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de zoneoverschrijdende markt te stellen. Na de raadpleging van de Belgische belanghebbenden tijdens de openbare raadpleging en na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, besliste het Directiecomité van de CREG om het verzoek van Elia goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium voor de modaliteiten en voorwaarden voor de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning (T&C OPA)

Op 12 november 2020 besliste de CREG over het voorstel van Elia voor de voorwaarden en modaliteiten voor de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning (T&C OPA). De CREG heeft het voorstel goedgekeurd met uitzondering van artikel I.7 van de Algemene Voorwaarden en mits enkele aanpassingen. Elia heeft aan de beslissing gevolg gegeven en de gevraagde wijzigingen doorgevoerd. De finale versie van de T&C OPA  kan op de website van Elia geconsulteerd worden. Het voorstel kadert in de overgangsfase zoals voorzien in artikel 377 van het federaal technische reglement.

Print Contact