Transmissie elektriciteit

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator met betrekking tot het boekjaar 2018

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG heeft aangebracht in haar aangepast tariefverslag van 24 juni 2019 hebben een verhoging van de schuld van de netbeheerder ten opzichte van de toekomstige tarieven van 9.010.755 € met zich meegebracht. De CREG keurde het aangepaste tariefverslag 2018 ingediend door Elia goed, afgezien van de reisuitgaven en de personeelskosten die hiermee verband houden.

Beslissing over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren

De tariefmethodologie 2020-2023 voor de transmissie van elektriciteit voorziet een aantal stimulansen die de prestaties van de netbeheerder moeten verbeteren. De CREG bepaalt hiervan de modaliteiten, met name de berekeningswijze van de gebruikte indicatoren en de wijze waarop doelstellingen worden bepaald. Dit gebeurt na overleg met de marktactoren en vóór het indienen van het tariefvoorstel.

Advies over de aanvraag tot hernieuwing van de aanwijzing van Elia System Operator N.V. als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit

De CREG verstrekte, op verzoek van de Minister, op 20 december 2018 een advies over de aanvraag tot hernieuwing van de aanwijzing van Elia System Operator N.V. als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit (met toepassing van artikel 10, §1 en §2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt). Het ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van Elia System Operator N.V. als netbeheerder, voor een nieuwe periode van twintig jaar vanaf 17 september 2022, werd gepubliceerd in het Staatsblad van 16 mei 2019.

Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor alternatieve day-ahead allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval waarin Groot-Brittannië de Europese interne energiemarkt verlaat

De CREG besliste het voorstel goed te keuren onder een aantal voorwaarden gelinkt aan het Brexitproces.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een gewijzigde methodologie voor de berekening van de geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige intradaykoppeling

De CREG besliste het voorstel goed te keuren.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een gewijzigde methodologie voor de berekening van de geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige day-aheadkoppeling

De CREG besliste het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de day-ahead marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de toepassing van een Franse importbeperking gedurende de periode winter 2018-2019 in het geval van voorspelde systeemveiligheidsrisico’s op het Zwitserse elektriciteitsnet

Via deze beslissing keurt de CREG de toepassing van een Franse importbeperking in de winterperiode 2018-2019 goed.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor een gewijzigde gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel en voor een gewijzigd voorstel voor een gemeenschappelijke kostendelingsmethodologie voor redispatching en compensatiehandel

Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 beslist de CREG het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Print Contact