Transmissie elektriciteit

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het standaard aansluitingscontract ingediend door Elia Transmission Belgium

Op 13 september 2021 keurde het directiecomité van de CREG het voorstel tot wijziging van het standaard aansluitingscontract van Elia Transmission België goed. In wezen zijn dit veranderingen die het gevolg zijn van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM).

Beslissing inzake de modernisering van een verbruiksinstallatie van [VERTROUWELIJK] gelegen op de site te [VERTROUWELIJK] (vervanging van een stroomonderbreker in transformator nr. 3)

Op 10 juni 2021 ontving de CREG Elia’s analyse in verband met de substantiële modernisering van een verbruiksinstallatie, met name de vervanging van een stroomonderbreker op de primaire zijde van één van de vier 150/36kV-vermogentransformatoren.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag ingediend door de transmissie-netbeheerder voor elektriciteit met inbegrip van de saldi met betrekking tot het boekjaar 2020

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG in haar aangepast tariefverslag 2020 heeft aangebracht, hebben geleid tot een verlaging van de schuld van de toekomstige tarieven ten opzichte van de netbeheerder van € 4.146.869. De CREG heeft het aangepast tariefverslag 2020 ingediend door Elia goedgekeurd.

Advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Lieve Creten als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV

De CREG ontving een officiële kennisgeving van Elia waarbij de CREG verzocht werd om een eensluidend advies te geven betreffende de onafhankelijkheid van mevrouw Lieve Creten, benoemd als onafhankelijke bestuurder van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

Bij eensluidend advies van 3 juni 2021 stelde de CREG vast dat de onafhankelijke bestuurder voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 en 375 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

Op 13 februari 2020 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister bevoegd voor energie, over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 en 375 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe.

Studie over de transparantie van de Belgische elektriciteitsmarkt gewaarborgd door fundamentele, kwaliteitsvolle gegevens

In het eerste deel van deze studie geeft de CREG een overzicht van de antecedenten die geleid hebben tot het bepalen van een stimulans van de gegevenskwaliteit voor Elia voor de tariefperiode 2020-2023. In het tweede en derde deel van de studie worden de definitie van de stimulans en de voorwaarden ervan uitgelegd, alsook de werkzaamheden voor de tenuitvoerlegging ervan. In het laatste deel van de studie worden de resultaten van de toepassing van de stimulans tot 30 juni 2020 voorgesteld.

Advies over het aangepaste voorstel van testplan van Elia Transmission Belgium NV

Op 1 april 2021 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister bevoegd voor energie, over het voorstel van testplan van Elia Transmission Belgium NV. Het betreft meer bepaald een aangepast voorstel van testplan gelet op het ministerieel besluit van 15 april 2020 tot een gedeeltelijke goedkeuring van het voorstel van testplan aangaande de black-startdienst en met uitsluiting van de rest van het voorstel van testplan.

Studie over de naleving door de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM van de verplichtingen met betrekking tot de interconnectiecapaciteit die in 2020 ter beschikking van de zoneoverschrijdende handel werd gesteld

De CREG heeft, in toepassing van de wettelijke bepalingen in de Clean Energy Package, de naleving van Elia onderzocht met betrekking tot de transmissiecapaciteiten die ter beschikking van de grensoverschrijdende handel moeten worden gesteld.

In haar studie concludeert de CREG dat Elia tijdens 81,3% van de beschouwde periode en op 99,2% van de geobserveerde netwerkelementen, de minimale marges respecteerde in 2020. 

This publication is also available in English. 

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

Op 12 februari 2021 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG ingediend.

De wijzigingen betreffen de toevoeging van een begrenzing van de capaciteitsvolumes die aangekocht zouden worden binnen de “per-CCTU”-veiling. Deze begrenzing is variabel en kan op verzoek van de CREG of op verzoek van Elia, geactualiseerd worden aan de marktsituatie.

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning, voor de contractuele periode 2022, ingediend per brief van 18 maart 2021

De CREG keurt het voorstel van Elia van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning (“T&C VSP”) voor de contractuele periode 2022 goed.

Print Contact