Transmissie elektriciteit

Advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Lieve Creten als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV

De CREG ontving een officiële kennisgeving van Elia waarbij de CREG verzocht werd om een eensluidend advies te geven betreffende de onafhankelijkheid van mevrouw Lieve Creten, benoemd als onafhankelijke bestuurder van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

Bij eensluidend advies van 3 juni 2021 stelde de CREG vast dat de onafhankelijke bestuurder voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 en 375 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

Op 13 februari 2020 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister bevoegd voor energie, over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 261, 262 en 375 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe.

Studie over de transparantie van de Belgische elektriciteitsmarkt gewaarborgd door fundamentele, kwaliteitsvolle gegevens

In het eerste deel van deze studie geeft de CREG een overzicht van de antecedenten die geleid hebben tot het bepalen van een stimulans van de gegevenskwaliteit voor Elia voor de tariefperiode 2020-2023. In het tweede en derde deel van de studie worden de definitie van de stimulans en de voorwaarden ervan uitgelegd, alsook de werkzaamheden voor de tenuitvoerlegging ervan. In het laatste deel van de studie worden de resultaten van de toepassing van de stimulans tot 30 juni 2020 voorgesteld.

Advies over het aangepaste voorstel van testplan van Elia Transmission Belgium NV

Op 1 april 2021 heeft de CREG een advies uitgebracht, op vraag van de minister bevoegd voor energie, over het voorstel van testplan van Elia Transmission Belgium NV. Het betreft meer bepaald een aangepast voorstel van testplan gelet op het ministerieel besluit van 15 april 2020 tot een gedeeltelijke goedkeuring van het voorstel van testplan aangaande de black-startdienst en met uitsluiting van de rest van het voorstel van testplan.

Studie over de naleving door de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM van de verplichtingen met betrekking tot de interconnectiecapaciteit die in 2020 ter beschikking van de zoneoverschrijdende handel werd gesteld

De CREG heeft, in toepassing van de wettelijke bepalingen in de Clean Energy Package, de naleving van Elia onderzocht met betrekking tot de transmissiecapaciteiten die ter beschikking van de grensoverschrijdende handel moeten worden gesteld.

In haar studie concludeert de CREG dat Elia tijdens 81,3% van de beschouwde periode en op 99,2% van de geobserveerde netwerkelementen, de minimale marges respecteerde in 2020. 

This publication is also available in English. 

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

Op 12 februari 2021 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG ingediend.

De wijzigingen betreffen de toevoeging van een begrenzing van de capaciteitsvolumes die aangekocht zouden worden binnen de “per-CCTU”-veiling. Deze begrenzing is variabel en kan op verzoek van de CREG of op verzoek van Elia, geactualiseerd worden aan de marktsituatie.

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning, voor de contractuele periode 2022, ingediend per brief van 18 maart 2021

De CREG keurt het voorstel van Elia van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning (“T&C VSP”) voor de contractuele periode 2022 goed.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium voor de regels van de coördinatie en het congestiebeheer

Op 4 maart 2021 besliste de CREG over het voorstel van Elia voor de regels van de coördinatie en het congestiebeheer. De CREG keurt het voorstel goed mits enkele aanpassingen. Elia heeft aan de beslissing gevolg gegeven en de gevraagde wijzigingen doorgevoerd. De finale versie van de regels van de coördinatie en congestiebeheer kan op de website van Elia geconsulteerd worden.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2020

De CREG heeft haar nota gepubliceerd over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2020.
Wat elektriciteit betreft, behandelt de nota de (fors neerwaartse) evolutie van het verbruik, de jaarlijkse productiegegevens en grensoverschrijdende uitwisselingen, evenals de evolutie van de prijzen.
Wat gas betreft, geeft de nota ook de evolutie van het verbruik weer, evenals de belangrijkste gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan op de gasmarkt (prijs, vullingsgraad van de opslag, record LNG-activiteiten, evolutie van de bevoorrading, …).

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van ELIA TRANSMISSION BELGIUM over de methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de operationele overeenkomsten van synchrone zones overeenkomstig artikel 118 met betrekking tot de aanvullende kenmerken van de FCR

Op 21 januari 2021 besliste de CREG om de door de regulerende instanties herziene aanvullende kenmerken van de FCR voor Continentaal Europa, goed te keuren. De CREG ontving het oorspronkelijke voorstel van Elia op 13 december 2019, en besloot, in overleg met de regulerende instanties van Continentaal Europa, om dit voorstel te herzien. Bij het nemen van deze beslissing werd rekening gehouden met de antwoorden van marktactoren tijdens de openbare raadpleging die de CREG georganiseerd had van 15 oktober 2020 tot en met 13 november 2020.

Print Contact