Transmissie elektriciteit

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia System Operator, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, met uitzondering van het tarief voor de strategische reserve, met toepassing vanaf 1 januari 2019

Met deze beslissing wijzigt de CREG de tarieflijst van Elia met toepassing vanaf 1 januari 2019.

Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 05.11.2018

De CREG keurt het voorstel van Elia goed. Deze regels treden in werking op 5 november 2018 tot en met 30 november 2018.

Beslissing over het voorstel van standaardformulier voor de bankwaarborg van toepassing in het kader van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia System Operator

De CREG beslist om het voorstel van de nv Elia System Operator te aanvaarden op voorwaarde dat Elia rekening houdt met de bemerkingen geformuleerd in hoofdstuk 4 van deze beslissing.

Nota over de Belgische day-ahead groothandelsmarkt voor elektriciteit van 1 tot 7 oktober 2018, met in het bijzonder de marktresultaten voor 3 oktober 2018

De nota concludeert dat de splitsing van de prijszones van Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg tot nu toe technisch correct verlopen is. Ook was de Belgische elektriciteitsmarkt op 3 oktober veel robuuster dan men op het eerste gezicht zou concluderen.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe en tot vervanging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

De CREG stelde vast dat het ontwerp van koninklijk besluit substantiële verbeteringen onderging ingevolge de informele samenwerking tussen de diensten van de CREG en de Algemene Directie Energie die daaraan voorafging. Verder wijst zij nog op een aantal mogelijke bijkomende verbeteringen van de tekst.

Print Contact