Prijzen elektriciteit

Studie over het vormingsmechanisme van de negatieve elektriciteitsprijzen in Duitsland

Sinds september 2008 kunnen de prijzen op de EEX-elektriciteitsbeurs negatief worden als het elektriciteitsverbruik laag is en grotendeels gedekt wordt door de opwekking van groene energie, voornamelijk windenergie. In Duitsland genieten de producenten van groene energie echter het voordeel dat deze tegen een vaste prijs wordt opgekocht, wat ervoor zorgt dat ze hun elektriciteitsproductie niet beperken. Men zou dan de productie van centrales die als basis dienen moeten beperken, maar aangezien een stillegging en heropstart van deze centrales veel kosten met zich meebrengt, kiezen sommige producenten ervoor om elektriciteit te blijven produceren en met verlies te verkopen. Deze studie beschrijft de mechanismen die leiden tot de negatieve prijzen, het stelsel van de aankooptarieven, de frequentie en de duur van de negatieve prijzen. Ook de oorzaken, gevolgen en de impact van de negatieve prijzen worden behandeld.

Studie over het financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in Vlaanderen

In deze studie onderzoekt de CREG het financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in Vlaanderen. In dit gewest betaalt een klant die op het laagspanningsnet is aangesloten via de openbare dienstverplichting een bedrag aan de distributienetbeheerder. Dat bedrag is bestemd om de elektriciteitsrekening van huishoudens te verlichten. Elk gezin in Vlaanderen krijgt namelijk 100 kWh gratis elektriciteit en een bijkomende 100 kWh per gedomicilieerd gezinslid. De partijen die deze sociale maatregel financieren, zijn echter niet noodzakelijk diegenen die ervan profiteren. Deze studie wil dus een overzicht geven van de financiële stromen die gepaard gaan met deze maatregel.

Studie over de impact van de sluiting van de kerncentrales in Duitsland tegen 2022 op de elektriciteitsprijzen die in België worden toegepast

Deze studie onderzoekt welke invloed de beslissing van de Duitse regering om de activiteit van zeven kernreactoren onmiddellijk stop te zetten en de totale kernuitstap tegen 2022 te voorzien, zal hebben op de elektriciteitsprijzen in België. De CREG stelt vast dat de sluiting van deze zeven reactoren op 15 maart 2011 tot een stijging van de Belgische elektriciteitsprijzen heeft geleid. Ook is de gasuitvoer naar Duitsland vanuit Zeebrugge toegenomen. Tegen 2022 schat de CREG dat de sluiting van alle Duitse kerncentrales nog hogere Belgische elektriciteitsprijzen teweeg zal brengen. Dit is het gevolg van een koppeling van de markten.

Studie over de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de korte- en langetermijngroothandelsmarkt voor het jaar 2010

Deze studie identificeert welke elementen een invloed hadden op de prijzen op korte termijn (productiepark, marktkoppeling, meteorologie, verbruik, onderhoud en onbeschikbaarheid van productie-eenheden, grensoverschrijdende uitwisseling) en op lange termijn (nutsvoorzieningen, economische bedrijvigheid, etc.) op de Belgische, Franse, Duitse en Nederlands groothandelsmarkt voor elektriciteit in 2010. Ze analyseert ook de grondelementen van de elektriciteitsprijs voor 2010.

Studie over het ontwerp van wettekst voor het „Vangnet‟ tegen niet verantwoorde schommelingen van de energieprijzen

In maart 2011 werd het mechanisme van de vangnetregulering ingevoerd op de Belgische markt. Deze beslissing zorgt ervoor dat de energieleveranciers zich moeten houden aan toezicht door de CREG op aanpassingen van de energieprijzen en wijzigingen van de prijsformules voor gezinnen en KMO’s. In deze studie onderzoekt de CREG een systeem om deze controle uit te voeren.

Studie over de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen op de Belgische elektriciteitsprijs

In deze studie onderzoekt de CREG de impact van de productie van de fotovoltaïsche zonnepanelen op de Belgische elektriciteitsprijs. De zonnepanelen zorgen immers voor een daling van de prijspieken op de elektriciteitsmarkt. In deze studie maakt men een schatting van de gemiddelde daling van de Belpex day ahead-markt. Vervolgens vergelijkt men de impact van de fotovoltaïsche zonnepanelen met de impact van een stoom- en gascentrale (STEG). In de analyse wordt rekening gehouden met het seizoensgebonden karakter van het aantal uren zon per dag en de prijsverandering op Belpex.

Studie over het effect van de NorNed kabel op de Day Ahead elektriciteitsprijzen in Nederland, Duitsland en België

NorNed is een onderzeese installatie met een capaciteit van 700 MW voor de transmisie van gelijkstroom op hoge spanning tussen Noorwegen en Nederland. Deze investering van 600 miljoen euro zou de liquiditeit van de day ahead-markten van Nord Pool en APX verhogen en de volaliteit van hun prijzen verlagen. De commerciële exploitatie van deze kabel is gestart op 6 mei 2008. In deze studie gaat men in op bepaalde concepten in verband met interconnecties en de historiek van de NorNed kabel. Ook bestudeert men het effect van deze kabel op de Nederlandse, Duitse en Belgische day ahead-markten en analyseert men de recente aankoppeling van deze kabel.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijks uitgevoerde studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijs aan de eindafnemer aangesloten aan de distributienetten voor de periode 2003-2010. Zo stelt men de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevoluties vast. Dergelijke studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen werd voor het eerst uitgevoerd in 2008 en de CREG brengt hiervan jaarlijks een update uit. Deze allesomvattende studie van de retailprijzen geeft immers belangrijke inzichten in de evolutie van de speciefieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen.

Study of the comparison of electricity prices for a household consuming 3,500 kWh grey electricity (single tariff) in Brussels, Paris, Berlin, Amsterdam and London

Deze studie wil de kostenstructuur van de elektriciteit in juni 2010 in Brussel vergelijken met deze van de hoofdsteden van verschillende buurlanden. De klant in kwestie is een residentiële gebruiker, met een gehuurde enkelvoudige meter, die jaarlijks 3.500 kWh aan grijze elektriciteit verbruikt, met een vermogen van 6 tot 12 kVA of een maximale stroom van 80 A in monofase. De studie besluit dat de elektriciteit in Brussel voor een standaardgezin veel meer kost dan in andere Europese hoofdsteden, behalve in Berlijn. Men voegt toe dat Brussel de duurste stad is als men een abstractie maakt van de milieupolitiek, die een grote invloed uitoefent op de elektriciteitskost in Berlijn. Ook stelt men vast dat de Brusselse leveranciers de hoogste omzet per klant noteren, met uitzondering van de Londense leveranciers.

Print Contact