Transport aardgas

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2015

In deze beknopte nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas in 2015. Zo noteren we voor elektriciteit een recordinvoer van 20,8 TWh op een stabiele elektriciteitsafname van 77 TWh. Reden hiervoor is de onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire eenheden. Verder stijgt in 2015 de gasconsumptie met bijna 10% en dit in alle segmenten (distributie, industrie, elektriciteitcentrales). De prijzen op de langetermijnmarkt voor elektriciteit zijn eind 2015 fors gedaald door de heropstart van de nucleaire centrales. Ook de prijzen voor aardgas dalen sterk in de loop van 2015, en dit zowel op de korte- als de lange-termijnmarkt. Elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt dalen hiermee tot op hetzelfde niveau als Frankrijk maar liggen nog steeds boven het niveau van Nederland en zeker van Duitsland. De gasprijzen liggen al jaren nagenoeg op hetzelfde niveau als de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk waar de groothandelsprijzen hoger liggen.
Deze nota geeft een eerste overzicht van 2015 in afwachting van de gedetailleerde monitoringstudies die de CREG jaarlijks maakt en in de komende maanden uitwerkt.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het door NV Fluxys Belgium aangepast voorstel van het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B en G van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Begin december 2015 diende Fluxys Belgium bij de CREG een aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen aan het Aardgasvervoers-programma en aan een aantal bijlagen van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer. Doel is eindgebruikers die rechtstreeks aangesloten zijn op het hogedruknet (zoals elektrische centrales en industriële eindklanten) een nieuwe dienst te bieden naast het bestaande aanbod van jaarlijkse, seizoens- en korte termijndiensten. Deze nieuwe dienst zal worden gecommercialiseerd onder de naam Fix/Flex. Daarnaast bieden de voorgestelde wijzigingen netgebruikers de mogelijkheid diensten te onderschrijven onder het kalenderdagregime. Met haar beslissing van 17 december 2015 keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2016. De intekenperiode voor de nieuwe diensten loopt tot en met 31 januari 2016.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de door NV Fluxys Belgium aangepast voorstel van het Standaard aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, C1, C3, E, G en H van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Midden oktober diende Fluxys Belgium bij de CREG een herwerkte aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen aan een aantal contracten. Doel van deze wijzigingen was de aanpassing van het dienstenaanbod aan de invoering van de netwerkcode Capacity Allocation. Fluxys Belgium meldt ook dat de integratie van de hubdiensten op een later tijdstip zal volgen. Met betrekking tot de Interconnectie Akkoorden laten ze weten dat ze de stand van zaken zullen meedelen in het kader van de implementatie van de netwerkcode Interoperability. De aanpassingen van het dienstenaanbod voor bepaalde types eindklanten tot slot worden ter raadpleging voorgelegd en apart ter goedkeuring ingediend. In haar beslissing van 29 oktober keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed en beslist zij dat deze in werking treden vanaf 1 november 2015.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de door NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, C1, C3, E, G, H en de nieuwe bijlage C5 van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Op 4 augustus 2015 heeft Fluxys Belgium bij de CREG een aanvraag ingediend tot goedkeuring van wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van een aantal bijlagen bij het Toegangs-reglement voor Aardgasvervoer. Via die wijzigingen wil Fluxys Belgium haar dienstenaanbod op contractueel en operationeel vlak afstemmen op de implementatie van de Europese netwerkcode CAM die op 1 november 2015 van kracht wordt. Tegelijkertijd stelt Fluxys Belgium voor om de hubdiensten volledig in het diensten-aanbod te integreren en zo het vervoersmodel verder te vereen-voudigen. Deze wijzigingen houden rekening met de feedback van de netgebruikers naar aanleiding van de marktconsultatie georganiseerd in het voorjaar 2015. In haar beslissing oordeelt de CREG dat de implementatie van de bepalingen voorzien in de netwerkcode CAM onvolledig is gebeurd en dat de integratie van de hubdiensten, zowel op contractueel als op operationeel vlak, belangrijke tekorten vertoont. Daarom beslist de CREG de voorgestelde wijzigingen niet in hun geheel goed te keuren. Zij vraagt Fluxys Belgium een nieuw voorstel uit te werken.

Beslissing betreffende de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing

1 oktober 2015 wordt een mijlpaal in de integratie van de Belgische en de Luxemburgse gasmarkten. Op die dag wordt de Europese Verordening van toepassing die een netcode voor de gasbalancering van transmissienetten vaststelt. Met het oog op die evolutie keurde de CREG, op voorstel van Fluxys Belgium, de tarieven inzake de balancering van het aardgasvervoersnet goed. Hetzelfde gebeurde bij de Luxemburgse regulator ILR op voorstel van Balansys, de coördinator van het Luxemburgse balanceringssysteem. Op die manier wordt de gemeenschappelijke balanceringszone BeLux een feit.

Beslissing betreffende de methode voor de berekening van neutraliteitsheffingen voor balancering en de methode voor de berekening van de dagelijkse en de binnen-de-dag onbalansheffing wat de waarde van de kleine aanpassing betreft

1 oktober 2015 wordt een mijlpaal in de integratie van de Belgische en de Luxemburgse gasmarkten. Op die dag wordt de Europese Verordening van toepassing die een netcode voor de gasbalancering van transmissienetten vaststelt. Met het oog op die evolutie keurde de CREG, op voorstel van Fluxys Belgium, de berekeningsmethode inzake de balancering van het aardgasvervoersnet goed. Hetzelfde gebeurde bij de Luxemburgse regulator ILR op voorstel van Balansys, de coördinator van het Luxemburgse balanceringssysteem. Op die manier wordt de gemeenschappelijke balanceringszone BeLux een feit.

Beslissing betreffende de Vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK)

Op 1 oktober 2018 komt een grote hoeveelheid capaciteit vrij voor het vervoer van aardgas tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de onderzeese pijpleiding uitgebaat door Interconnector(UK). Met het oog daarop organiseerde Interconnector(UK) een verkoopsproces en consulteerde zij over een vergoedingsmethodologie. De Belgische respectievelijk Britse regulatoren CREG en Ofgem keurden deze methodologie eind juli goed.

Print Contact