266 resultaten gevonden voor

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerde tariefvoorstel, ingediend door Elia Transmission Belgium nv, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2024

De CREG heeft de Elia tarieven voor openbare dienstverplichtingen (“ODV”) en de taksen en toeslagen van toepassing vanaf 1 januari tot 31 december 2024 goedgekeurd.
Datum van goedkeuring
Type

Advies over het voorstel van herzien systeembeschermingsplan van Elia Transmission Belgium NV met inbegrip van de lijsten van significante netgebruikers en significante netgebruikers met hoge prioriteit en de bijhorende maatregelen/voorwaarden

De CREG heeft twee adviezen uitgebracht over de vertrouwelijke versie van de voorstellen van herzien systeembeschermingsplan en herstelplan van Elia. Deze plannen omvatten ook de ontwerplijsten met significante netgebruikers en significante...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over het voorstel van herzien herstelplan van Elia Transmission Belgium NV met inbegrip van de lijsten van significante netgebruikers en significante netgebruikers met hoge prioriteit en de bijhorende maatregelen/voorwaarden

De CREG heeft twee adviezen uitgebracht over de vertrouwelijke versie van de voorstellen van herzien systeembeschermingsplan en herstelplan van Elia. Deze plannen omvatten ook de ontwerplijsten met significante netgebruikers en significante...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel ingediend door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit voor de regulatoire periode 2024-2027

Het Directiecomité van de CREG heeft het aangepaste tariefvoorstel van Elia goedgekeurd voor de regulatoire periode 2024-2027. Het budget dat de CREG heeft goedgekeurd, ligt 10% lager dan het tariefvoorstel dat Elia in mei van dit jaar had ingediend...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het aangepaste voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en de specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten

De CREG keurt het aangepaste voorstel van Elia goed dat de regels vastlegt voor marktopschorting en marktherstel in geval van een black-out en de verrekeningsregels voor energie tijdens de marktopschorting. Deze regels beogen bij te dragen tot een...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de doelstellingen die nv Elia Transmission Belgium in 2024 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

De CREG heeft een beslissing genomen over de doelstellingen die Elia in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht. De beslissing herneemt grotendeels de voorstellen van Elia (met uitzondering van twee...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de type-overeenkomst voor hersteldiensten (uitgezonderd deel II – Algemene Voorwaarden) voor de periode 2024-2026

Beslissingen hersteldiensten. De CREG heeft beslist om de voorstellen van Elia met betrekking tot de aanbestedingsprocedures en de type-overeenkomst voor hersteldiensten voor de periode 2024-2026 goed te keuren.
Datum van goedkeuring
Type

Advies over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van 16 juni 2021 tot aanpassing van haar richtsnoeren betreffende het definiëren van “substantiële modernisering”

De CREG ontving in juni 2021 voor advies het voorstel van Elia tot aanpassing van haar richtsnoeren betreffende het definiëren van “substantiële modernisering”. In dit advies gaat de CREG na of de voorgestelde richtlijnen voldoen aan de vereisten van...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, meer bepaald de invoeging van het derde t.e.m. vijfde punt in een nieuwe paragraaf 1/1 ingevoegd in artikel 9 van deze wet

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) ontving, op 23 maart 2023, een brief van de minister van Energie met een adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV tot wijziging van de algemene voorwaarden van de type-overeenkomsten voor de programmaverantwoordelijkheid op het transmissienet (OPA), de verantwoordelijkheid voor de niet-beschikbaarheidsplanning op het transmissienet (SA), de balanceringsdiensten FCR, de balanceringsdiensten mFRR en de hersteldiensten (RSP)

De CREG keurt de door Elia voorgestelde wijzigingen van de algemene voorwaarden van de type-overeenkomsten voor de programmaverantwoordelijkheid op het transmissienet (OPA), de verantwoordelijkheid voor de niet-beschikbaarheidsplanning op het...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing inzake de modernisering van een verbruiksinstallatie van [VERTROUWELIJK] gelegen op de site te [VERTROUWELIJK] (vervanging van de hoofdvermogenschakelaars aan de secundaire zijde van de 150kV/6kV hoogspanningstransformator )

De CREG gaat akkoord met de door Elia geadviseerde gedeeltelijke substantiële modernisering en beslist dat het bestaande aansluitingscontract tussen Elia en de betrokken verbruiksinstallatie moet worden herzien als gevolg daarvan.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de finale modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen tot verbetering van de prestaties van de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2024-2027

De CREG heeft haar beslissing genomen over de definitieve modaliteiten voor het vaststellen van de stimulansen om de prestaties van de elektriciteitstransmissienetbeheerder tijdens de regulatoire periode 2024-2027 te verbeteren.
Datum van goedkeuring
Type