Marktmodel

Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor de wijziging aan de nominatieregels betreffende schema’s voor de elektriciteitsuitwisseling tussen biedzones

De CREG ontving, in april 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor nominatieregels voor langetermijnrechten op de biedzonegrenzen in de Channel regio. De CREG besloot, na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels

In december 2018 diende Interconnector (UK) zijn herziene vergoedingsmethodologie ter goedkeuring in bij de CREG en bij de Britse regulator Ofgem. Het voorstel kwam er na een openbare raadpleging, waarna de Europese energieregulator ACER haar opmerkingen formuleerde.

De CREG besliste de vergoedingsmethodologie van IUK goed te keuren, zoals Ofgem eerder ook al deed. De CREG vraagt wel dat IUK tegemoetkomt aan twee formele opmerkingen van ACER. Dit kan gebeuren bij een volgende herziening van de vergoedingsmethodologie. De beslissing van de CREG is een gemotiveerde beslissing, conform de bepalingen van de Europese netwerkcode over geharmoniseerde transmissietariefstructuren, die  aan de Europese Commissie en ACER ter kennis wordt gebracht.

Beslissing over het gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een methodologie voor het opstellen en opslaan van de gemeenschappelijke netwerkmodellen

Via deze beslissing keurt de CREG het voorstel goed en vraagt ze aan Elia om haar in staat te stellen te evaueren of Elia aan deze bepalingen voldoet.

Beslissing betreffende het verzoek van Interconnector (UK) tot ontheffing van de toepassing van bepaalde artikelen van Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas

Via deze beslissing wordt aan Interconnector(UK) een beperkte ontheffing verleend.

Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van Toegangsovereenkomst met IUK, Toegangsreglement van IUK, de Systeemgebruikersovereenkomst, de diensten voor het Vervoer van Aardgas verricht door IUK tussen GB en België en de impliciete veilingsmethode en de afwijking van de artikelen 8, 9, 10, 19 en 37 van de Verordening (EU) 2017/459 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 984/2013

De CREG heeft het voorstel van impliciete veilingsmethode dat door Interconnector (UK) werd ingediend, goedgekeurd.

Beslissing over het gewijzigde gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel

Met deze beslissing keurt de CREG de door Elia voorgestelde methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel goed.

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Fluxys Belgium diende bij de CREG een aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen in het Aardgasvervoersprogramma en het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer. De CREG keurt de wijzigingen goed onder opschortende voorwaarde.

Print Contact