Marktplatformen

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor de aanpassing aan de marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de introductie van de grens tussen de biedzones Duitsland/Luxemburg en België ten gevolge van de ingebruikname van de DC-verbinding ALEGrO en aanpassingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943

De CREG ontving in juli 2020 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor de aanpassingen aan de marktkoppeling in de CWE regio naar aanleiding van de introductie van de biedzonegrens tussen Duitsland/Luxemburg en België en naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943. Na het organiseren van een openbare raadpleging op haar website in augustus 2020, besliste de CREG om het voorstel van Elia goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones

De CREG ontving op 18 juni 2019 de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van transmissienetbeheerder Elia voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle niet-beoogde energie-uitwisselingen tussen asynchroon geconnecteerde transmissienetbeheerders.

Na evaluatie door de relevante regulerende instanties hebben deze een overeenstemming bereikt over het voorstel en vastgesteld dat dit voorstel voldoet aan de vereisten van artikel 51.2 van de EBGL. De CREG besloot het voorstel goed te keuren.

Beslissing in verband met het verslag over de bijdrage van Elia in 2018 in de kosten die door de NEMO's worden gedragen in het kader van de vaststelling, de wijziging en de toepassing van de eenvormige day ahead en intraday koppeling van de markten

Beslissing (B)2019 bepaalt de bijdrage van Elia in 2018 aan de kosten gedragen door de elektriciteitsbeurzen (NEMO’s) die in België actief zijn voor de ontwikkeling, wijziging en toepassing van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling van de markten. Deze bijdrage is voorzien in artikel 76 van de verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (de “CACM-verordening”) en werd berekend in overeenstemming met de Guidance van de CREG van 22 november 2017.

Beslissing over het aangepaste voorstel van de nv Elia System Operator over haar bijdrage aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling in 2019

Op 7 november 2019 heeft de CREG het aangepast voorstel van Elia over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling in 2019 in overeenstemming met de Europese CACM-verordening goedgekeurd. De bijdrage die met toepassing van deze beslissing effectief verschuldigd zal zijn, zal voorwerp uitmaken van een verslag en een specifieke beslissing in de loop van 2020.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde veilingsregels

De CREG ontving, in juli 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel tot wijziging van de regionale eisen voor de geharmoniseerde veilingsregels. Dit voorstel werd door alle transmissiesysteembeheerders van de Core regio ontwikkeld en ter goedkeuring voorgelegd. De CREG besliste, na overleg met de andere regulerende instanties binnen de Core regio, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor alternatieve intraday-en langetermijnallocatie- en nominatieregels voor uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval waarin Groot-Brittannië de Europese interne energiemarkt verlaat

De CREG ontving, in augustus 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor de langetermijn en intraday allocatie van grensoverschrijdende capaciteit en de nominatie van energie-uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. Deze regels treden in werking wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder terugtrekkingsakkoord (een zogenaamde “harde Brexit”). De CREG besliste dit voorstel goed te keuren, onder een aantal voorwaarden die gelinkt zijn aan het Brexitproces.

Advies over de aanvraag van EPEX SPOT SE tot aanwijzing als benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)

De CREG ontving, in juni 2019, van de minister van Energie een vraag om advies met betrekking tot de aanvraag van EPEX SPOT tot aanduiding als benoemde elektriciteitsmarktbeheerder. De CREG onderzoek, in dit advies, in welke mate EPEX SPOT voldoet aan de aanwijzingscriteria die worden vastgelegd in de CACM Verordening.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de methodologie voor de berekening van de capaciteit in intraday volgens het increase/decrease proces in de CWE regio

De CREG ontving in mei 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de gecoördineerde methodologie voor het berekenen van capaciteit in intraday volgens het increase / decrease-proces in de CWE regio, teneinde deze berekeningswijze samen met de andere transmissiesysteembeheerders te kunnen toepassen op de biedzonegrens tussen Duitsland en Oostenrijk. De CREG besloot, na openbare raadpleging van de belanghebbenden, het voorstel van Elia goed te keuren.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels

In december 2018 diende Interconnector (UK) zijn herziene vergoedingsmethodologie ter goedkeuring in bij de CREG en bij de Britse regulator Ofgem. Het voorstel kwam er na een openbare raadpleging, waarna de Europese energieregulator ACER haar opmerkingen formuleerde.

De CREG besliste de vergoedingsmethodologie van IUK goed te keuren, zoals Ofgem eerder ook al deed. De CREG vraagt wel dat IUK tegemoetkomt aan twee formele opmerkingen van ACER. Dit kan gebeuren bij een volgende herziening van de vergoedingsmethodologie. De beslissing van de CREG is een gemotiveerde beslissing, conform de bepalingen van de Europese netwerkcode over geharmoniseerde transmissietariefstructuren, die  aan de Europese Commissie en ACER ter kennis wordt gebracht.

Print Contact