Prijzen elektriciteit

Tweede vervolgstudie PwC in opdracht van de CREG pleit andermaal voor versterken competitiviteit elektro-intensieve verbruikers. Federale regering zet eerste stappen.

Deze update bevestigt de conclusies van de studie van 2016: concurrentie met elektro-intensieve verbruikers in het buitenland blijft een probleem. Minister van Energie Marghem vraagt de CREG om voorstellen te formuleren.

Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2015

De analyse van de leveringscontracten in deze studie toont aan dat industriële klanten vooral contracten met een korte looptijd (1 of 2 jaar) aangaan. In 2015 situeren de gefactureerde energieprijzen zich tussen €15/MWh en €79/MWh. De jaarlijkse elektriciteitsafname op het Elia-net daalt naar 17,50 TWh in 2015. Deze daling wordt enkel gedreven door de grootste 5 industriële afnemers.

Energieprijzen voor industriële grootverbruikers - Studie PwC in opdracht van de CREG legt nadruk op « belang van regelmatige monitoring en passende ondersteunende maatregelen »

In 2015 maakte PwC in opdracht van de CREG een studie onder de titel “A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers”. Hieruit bleek dat de situatie van de Belgische industriële verbruikers complex is. Verder onderzoek was noodzakelijk. De vervolgstudie vergelijkt opnieuw de energieprijzen voor zes industriële verbruikers (vier in elektriciteit en twee in aardgas) in België en de vier buurlanden.

De CREG vraagt de elektriciteitsleveranciers hun tarieven aan te passen om de evolutie van de prijzen op de markt correct te volgen

De CREG werkt vanaf nu in de geest van het «vangnet». Door in afwachting van de invoering van dit mechanisme al de publicatie van de parameters Nc en Ne stop te zetten, stuurt de CREG een krachtig signaal naar de elektriciteitsleveranciers opdat deze zo vlug mogelijk hun tariefformules zouden aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met de prijsvormingsmechanismen voor elektriciteit op de vrijgemaakte markt en zo een sterkere mededinging te bevorderen.

De CREG kondigt het einde van de publicatie van de parameters voor de indexering van de elektriciteitsprijzen aan

Naar aanleiding van de vrijmaking van de markt valt de bepaling van de parameters voor de indexering van de elektriciteitsprijzen niet langer onder de bevoegdheid van de overheid, maar onder die van de elektriciteitsleveranciers. Deze laatsten kunnen hun prijzen vastleggen en hun tariefformules bepalen door de indexeringsparameters, alsook de wegingscoëfficiënten van deze parameters, die ze willen gebruiken, zelf te kiezen.

De CREG verheugt zich over het rapport van het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging dat zijn conclusies bevestigt over de praktijken van Electrabel die hebben geleid tot hogere prijzen op de elektriciteitsmarkt

De CREG maakte bekend dat ze twijfels had over de goede werking van de markt en stelde vast dat deze abnormaal hoge prijzen veroorzaakt werden door onder meer de handelswijze van Electrabel, die op de Belpex-beurs kooporders voor grote hoeveelheden elektriciteit had geplaatst tegen zeer hoge prijzen en tegelijkertijd haar volledige productiecapaciteit niet had benut.

De CREG steunt het initiatief van de Algemene Directie Mededinging betreffende de overdreven facturatie van de groene stroom en herinnert dat zij sinds mei 2009 meerdere malen de bevoegde autoriteiten gewaarschuwd heeft

Sinds mei 2009, heeft de CREG vastgesteld dat sommige leveranciers het bedrag van de boete, voor het niet respecteren van de quota groene stroom die ze moeten halen aanrekenen, terwijl de reële kosten die ze maken, door het betalen van de marktprijs voor groenestroomcertificaten, lager zijn dan deze boete.

De parameter voor de indexering van de elektriciteitsprijs t.o.v. de brandstoffen daalt.

De indexeringsparameters Nc en Ne worden gebruikt bij de vaststelling van de prijs van de energiecomponent bij het grootste deel van de elektriciteitsleveringen in laagspanning op de Belgische markt. De CREG stelt vast dat de parameter Nc, die de elektriciteitsprijs linkt aan de prijzen van de brandstoffen die in de Belgische centrales gebruikt worden, met 9,03 % gedaald is ten opzichte van de vorige maand. Dit bevestigt de omkering van de stijgingstendens van deze parameter.

Print Contact