Toegang tot het net

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

De CREG uitte geen fundamentele bezwaren tegen de wijziging, maar formuleerde een aantal opmerkingen.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe en tot vervanging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

De CREG stelde vast dat het ontwerp van koninklijk besluit substantiële verbeteringen onderging ingevolge de informele samenwerking tussen de diensten van de CREG en de Algemene Directie Energie die daaraan voorafging. Verder wijst zij nog op een aantal mogelijke bijkomende verbeteringen van de tekst.

Beslissing betreffende de verlenging van de geldigheid van de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK) tot het kalenderjaar 2017

Na een marktbevraging eind 2016 heeft Interconnector(UK) haar voorstellen tot aanpassing van haar toegangsreglement en vergoedingsmethodologie bij de CREG en Ofgem ingediend. Op 22 december 2016 heeft de CREG haar goedkeuring van de huidige vergoedingsmethodologie verlengd tot 31 december 2017.

De gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie verplicht de beheerders, Fluxys Belgium voor zijn vervoers- en opslagactiviteiten en Fluxys LNG voor zijn LNG-terminallingactiviteiten om standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma's op te stellen en aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen.

De transmissienetbetbeheerder voor elektriciteit, Elia, legt de algemene voorwaarden van de aansluitings-, toegangs- en ARP-contracten die van toepassing zijn voor het transmissienet, alsook de wijzigingen hieraan, ter goedkeuring voor aan de CREG.

Print Contact