Toegang tot het net

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het standaard aansluitingscontract voor het Lokaal Gasproductiepunt

In België wordt biogas geproduceerd en gebruikt onder andere als energiebron voor WKK’s. Biogas kan in een volgende fase opgezuiverd worden tot biomethaan. Deze bijkomende stap maakt het mogelijk om dit gas in het aardgasvervoersnet te injecteren. Het geproduceerde biomethaan dient te voldoen aan de kwaliteitsvereisten van toepassing op het aardgasvervoersnet.

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Aansluitend hierbij keurde de CREG op 13 februari 2020 de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen.

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

In haar beslissing 2046 keurt de CREG de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van haar vervoerscontract, toegangsreglement en vervoersprogramma, goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen.

De goedgekeurde wijzigingen gaan over de aanpassing van de kredietwaardigheidsvereisten, de implementatie van de tarieven 2020, een lichte aanpassing van de omzettingsdiensten en een aantal technische wijzigingen.

Beslissing over het verzoek van de NV Elia System Operator van 9 juli 2019 tot afwijking van de verplichting voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV om aan bepaalde eisen van de Europese netcode RfG te voldoen

Op 6 december 2019 heeft de CREG beslist het verzoek van Elia goed te keuren om voor bepaalde elektriciteitsproductie-eenheden af te wijken van bepaalde eisen van de Europese netcode RfG.

Beslissing over het voorstel van Elia System Operator NV van de regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en de specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten

De Europese netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet voorziet onder meer dat Elia regels opstelt voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten.

Beslissing over het verzoek van de NV Elia System Operator tot schorsing van de verplichting voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV om aan bepaalde eisen van de Europese netcode RfG te voldoen in afwachting van de beslissing ten gronde van de CREG over het op 9 juli 2019 ingediende afwijkingsverzoek

In juli 2019 heeft Elia bij de CREG een verzoek tot afwijking ingediend van bepaalde technische aansluitingseisen vervat in de Europese netcode RfG voor de elektriciteitsproductie-eenheden met een vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

De CREG uitte geen fundamentele bezwaren tegen de wijziging, maar formuleerde een aantal opmerkingen.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe en tot vervanging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

De CREG stelde vast dat het ontwerp van koninklijk besluit substantiële verbeteringen onderging ingevolge de informele samenwerking tussen de diensten van de CREG en de Algemene Directie Energie die daaraan voorafging. Verder wijst zij nog op een aantal mogelijke bijkomende verbeteringen van de tekst.

Print Contact